Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1598 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil kunnskapsministeren engasjere seg slik initiativtakerne bak SKAP kreative folkehøyskole i Mandal kan få raskest mulig avklaring på sin søknad?

Begrunnelse

Venstre mener at folkehøyskolene – som har svært lang tradisjon i Norge – er en viktig del av vårt utdanningssystem, både som en del av en helhet og som et selvstendig utdanningstilbud på videregående nivå. Folkehøyskolene fremmer allmennutdanning, folkeopplysning og egenutvikling hos elevene. Skolene er også en viktig arena for valg av videre utdanning og et pusterom for elever som er skoletrøtte. Her er det svært lav frafallsprosent - under fem prosent slutter på folkehøgskolen før skoleåret deres er over. De tradisjonelle folkehøyskolene er på denne bakgrunn viktig for mangfoldet i utdannings-Norge, men det er også viktig at dette skoletilbudet utvikles og fornyes. Venstre mener at en nødvendig fornyelse av folkehøyskolesystemet også bør skje ved å premiere initiativ som representer radikal nytenking og som bryter nytt land.
Mandal i Vest-Agder ligger i en region som sliter med betydelige levekårsutfordringer, men som også er preget av et vitalt og omstillingsdyktig næringsliv. Med utgangspunkt i dette næringslivsmiljøet er det tatt initiativ til et unikt prosjekt for etablering av en ny SKAP folkehøyskole hvor målet er å fremme kreativitet og innovasjon.
Initiativtakerne erkjenner at for å finne de gode løsningene som fremtidens næringsliv og samfunn vil være avhengig av, må det skapes fornyelse gjennom å utvikle mennesker som kan tenke nye tanker, som tør å utfordre seg selv og andre. Kreativitet er en metode som kan læres, og det er "en muskel som kan trenes". Skolen skal utfordre elevene til å tenke selvstendig og nytt, samtidig som de skal lære å bruke kraften som ligger i samspill og samarbeid.
Ideen bak initiativet fra næringsmiljøet i Mandal er å utvikle en folkehøyskole hvor skapende krefter frigjøres, til gagn for den enkelte elev og til gagn for det samfunnet de skal virke i. Initiativtakerne har som mål at skolen skal bli et kraftsenter innen kreativ tenkning og metode, i tett dialog med samfunn og næringsliv. Dermed kan skolen bidra til at ungdom med eller uten fullført videregående utdanning vil få et fundament og motivasjon for videre studier og egenutvikling som vil være tilpasset behovene til morgendagens private og offentlige arbeidsgivere.
Initiativtakerne gjennom Lindesnesregionen Næringshage søkte 1. april i år å få godkjent den nye SKAP kreative folkehøyskole i Utdanningsdirektoratet. Både Fylkesmannen og Folkehøgskoleforbundet har gitt entydig og positiv støtte til initiativet, og man venter nå på tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet og departementet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av folkehøyskoleloven § 2 at departementet godkjenner en folkehøyskole for tilskudd. Loven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjenning at det er rom i statsbudsjettet for tilskudd til en ny skole.
Jeg har stor respekt for folkehøyskolenes rolle i samfunnet og utdanningssystemet. Folkehøyskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole og for mange unge mennesker gir et år på folkehøyskole gode muligheter til å utvikle seg i en modningsfase i overgangen til voksenlivet. Jeg viser også til at departementet i 2009 godkjente den første nye folkehøyskolen på mange år, Setesdal folkehøgskole.
Fristen for å søke om godkjenning av nye folkehøyskoler er 1. april året før planlagt oppstart. Utdanningsdirektoratet foretar forberedende søknadsbehandling, og oversender sin innstilling til departementet som fatter endelig vedtak. Ved fristen 1. april 2013 har Utdanningsdirektoratet mottatt i alt sju søknader, av disse søker tre (blant andre SKAP folkehøgskole) for første gang. Departementet vil avgjøre søknadene når Stortinget har vedtatt budsjettet for 2014.