Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1599 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 13.08.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Jeg er gjort kjent med at FLO er i ferd med å sluttføre forhandlinger knyttet til anskaffelse av nye lastebiler til Forsvaret. Jeg legger til grunn at dette er en anskaffelse av betydelig omfang, men kan med utgangspunkt i de siste års budsjettproposisjoner ikke se at Stortinget har mottatt informasjon om materiellprosjektet.
Hva er omfang av og status for anskaffelsen av nye lastebiler, hvordan har man sikret reell konkurranse om anskaffelsen, og hvordan/når er Stortinget tidligere informert om prosjektet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. august 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide knyttet til anskaffelse av nye lastevogner til Forsvaret.
Forsvarets nåværende lastevogner av typen Scania ble i hovedsak anskaffet i perioden 1988 – 1996 og nærmer seg slutten på sin tekniske levetid. I tillegg medfører dagens krav til stridseffektivitet et økt behov for beskyttelse og lasteevne.
Nye lastevogner planlegges anskaffet over flere forskjellige prosjekter i perioden frem til om lag 2022. Anskaffelsen av lastevogner er delt opp i ulike prosjekter basert på lastevognenes funksjonelle egenskaper. En slik inndeling legger også til rette for en prioritering av anskaffelsene opp mot øvrige prosjekter i investeringsporteføljen innenfor tilgjengelige investeringsmidler. Det er lagt opp til en anskaffelsesstrategi hvor de ulike lastevognvariantene baseres på chassis levert fra én leverandør slik at man oppnår størst mulig grad av systemlikhet og mest mulig enhetlige og effektive logistikkløsninger. På denne bakgrunn planlegges det etablert en rammeavtale med én leverandør, som vil dekke omfanget i alle prosjektene, og det avholdes derfor én konkurranse for alle prosjektene. Rammeavtalen planlegges også utarbeidet slik at den omfatter andre varianter det vil være behov for å anskaffe i relativt nær fremtid. Etableringen av rammeavtalen skjer i samarbeid med svenske myndigheter. Det tas sikte på at rammeavtalen inngås innen utgangen av 2013.
Forsvarsdepartementet har så langt og innenfor egne fullmakter godkjent fire prosjekter, hvor hele eller deler av omfanget i prosjektene omfatter anskaffelse av spesialvarianter av lastevogner for å dekke ulike funksjonelle og høyt prioriterte behov. Videre har departementet godkjent ett prosjekt som omfatter anskaffelse av et mindre antall krokløftkjøretøy og lastevogner med bakløfter/kran for å dekke høyt prioriterte behov i Hærens hurtigreaksjonsstyrke. Lastevognene og spesialvariantene i disse prosjektene bør anskaffes snarlig, og de planlegges anskaffet gjennom avrop på den nevnte rammeavtalen. De er alle prosjekter som er viktige for å realisere den strukturen Stortinget har vedtatt ved behandlingen av Forsvarets langtidsplaner.
Den resterende flåten av Scania lastevogner planlegges erstattet gjennom prosjektet 2559 Landbaserte transportsystemer. Denne anskaffelsen planlegges gjennomført i perioden 2017 – 2022, og det legges opp til at også denne gjøres over den samme rammeavtalen. Omfanget av dette prosjektet gjør at det vil bli forelagt Stortinget for godkjenning. En nærmere beskrivelse av foreliggende planer for anskaffelse av lastevogner til Forsvaret vil inngå i budsjettproposisjonen for 2014.