Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1600 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 21.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Viser til intervju med politisk rådgiver Handegard i NRK Hordaland 30. juli 2013, hvor det vises til at hun og Senterpartiet "er krystallklare på" at det er indre trasé gjennom Fusa som er den riktige løsningen for Hordfast. Dette er i så fall på tvers av konklusjonen til bl.a. Statens vegvesen, KVU, KS1, Hordaland og Rogaland fylkeskommuner.
Vil departementet stå fast på indre trasé på tross av faglige anbefalinger og lokale vedtak, og er dette grunnen til at løsning for Hordfast ikke ble vedtatt som en del av NTP og er utsatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Aksdal – Bergen ble ferdigstilt i juni 2011. I KVUen ble det ikke konkludert endelig. Statens vegvesen avviste i KVUen en ytre trasé, men holdt valget mellom midtre og indre trasé åpent. Statens vegvesen varslet i KVUen at etaten ville foreta en tilleggsutredning når det forelå mer kunnskap fra utredningen om ferjefri E39 (Ferjefriprosjektet).
Det er gjennomført en kvalitetssikring av KVUen. I denne rapporten, ferdigstilt i mai 2012, tilrås valg av midtre trasé.
Statens vegvesen ferdigstilte en tilleggsutredning til KVUen i desember 2012. I tilleggsutredningen konkluderer Statens vegvesen med midtre trasé.
Det er ikke gjennomført noen kvalitetssikring av tilleggsutredningen til KVU.
En konseptvalgutredning vil normalt ha endelig tilråding om videre planlegging. I denne saken må således KVUen og tilleggsutredningen ses i sammenheng for at utredningen skal kunne betraktes som fullstendig.
Samferdselsdepartementet finner det på denne bakgrunn riktig at enkelte problemstillinger forelegges for ekstern vurdering før det konkluderes. Rammene for et slikt oppdrag er i ferd med å bli utformet og et oppdrag vil bli igangsatt om kort tid.