Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1601 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 19.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Bergens tidende avslørte nylig at en utenlandsk tungbilsjåfør som ble stanset av politiet i Hardanger etter videodokumentert livsfarlig kjøring både fikk beholde førerkortet og selv kjøre vogntoget ut av Norge.
Er ikke norsk lovverk tilstrekkelig for å beskytte uskyldige trafikanter mot slik uvettig kjøring, eller finnes det hjemmel for strengere reaksjon, og vil i så fall politiet ta dette i bruk i fremtiden?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren, som har bedt om at jeg besvarer det.
Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører som kjent inn under påtalemyndigheten. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere den konkrete saken.
Riksadvokaten har i rundskriv nr. 3/2009 datert 25. mai 2009 fastsatt standardiserte bøtesatser for en del av de mest vanlige overtredelser, og det er gitt retningslinjer for når førerkort skal beslaglegges mv. Det er selvsagt slik at politiet ikke skal forskjellsbehandle med den begrunnelse at sjåføren er bosatt i utlandet, eller unnlate å beslaglegge førerkort ved overtredelser som kvalifiserer for det.
Riksadvokaten har også i brev 15. februar 2013 til politimestrene og Utrykningspolitiet gitt nærmere føringer for reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet. Av brevet fremgår blant annet at overtredelser av vegtrafikkloven og yrkestransportlova, begått av sjåfører bosatt i utlandet, bør forsøkes avgjort av norske myndigheter før kjøretøyet får kjøre videre. Videre fremgår at beslag av førerkort skal foretas når det er grunnlag for det. Vegtrafikkloven § 36b åpner for at motorvognen kan holdes tilbake av politiet til bøter er betalt eller sikkerhet er stilt.
Likevel er det slik at trafikkovertredelser begått av utenlandske sjåfører medfører noen særskilte utfordringer som jeg ønsker å se nærmere på. Dette gjelder bl.a. problemstillinger knyttet til om tilbakeholdsretten i kjøretøy er sterk nok i dagens lovverk og hvordan en kan få utviklet et bedre internasjonalt samarbeid knyttet til førerkortbeslag og inndriving av bøter.