Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1604 (2012-2013)
Innlevert: 06.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Brutt ned på fylkesnivå og de største byene; hvor mange privatskoler og private skoleplasser i grunn- og i videregående skole fikk godkjenning totalt etter friskoleloven, hvor mange av disse fikk godkjenning etter friskoleloven i ukene etter valget og fram til regjeringsskiftet i 2005, og hvor mange av godkjennelsene ble trukket tilbake etter regjeringsskiftet samme høst?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Lov om frittståande skolar (friskoleloven) ble vedtatt under Bondevik II-regjeringen, og trådte i kraft 1. oktober 2003.
Jeg vil vise til at regjeringsskiftet høsten 2005 innebar en politisk kursendring på privatskolefeltet, og at Stoltenberg II-regjeringen satte i gang arbeidet med omfattende endringer i friskoleloven for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjorde et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. For å stoppe veksten i friskoler inntil ny privatskolelov var på plass, sendte departementet i desember 2005 på høring forslag til midlertidige lovendringer (”frysloven”). Forslaget innebar at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig ble opphevet, og at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005 ikke fikk drive virksomhet etter friskoleloven. Samtidig instruerte departementet Utdanningsdirektoratet om å stille behandlingen av søknader om etablering av nye friskoler i bero. ”Frysloven” ble vedtatt av Stortinget i vårsesjonen 2006, mens den nye privatskoleloven trådte i kraft 1. juli 2007.

Grunnskoler

Totalt ble det godkjent 51 grunnskoler med totalt 6 274 elevplasser etter friskoleloven. Disse hadde slik fylkesvis fordeling: Hordaland 5 skoler med totalt 730 elevplasser (3 skoler/480 elevplasser i Bergen); Møre og Romsdal 5 skoler med totalt 388 elevplasser; Nord- Trøndelag 5 skoler med totalt 296 elevplasser; Rogaland 5 skoler med totalt 1263 elevplasser; Sør Trøndelag 5 skoler med totalt 785 elevplasser (4 skoler/755 elevplasser i Trondheim); Buskerud 4 skoler med totalt 729 elevplasser (én skole/250 elevplasser i Drammen); Nordland 4 skoler med totalt 212 elevplasser; Troms 4 skoler med totalt 262 elevplasser; Akershus 3 skoler med totalt 554 elevplasser; Hedmark 2 skoler med totalt 120 elevplasser; Sogn og Fjordane 2 skoler med totalt 230 elevplasser; Telemark 2 skoler med totalt 245 elevplasser; Aust-Agder 1 skole med 230 elevplasser; Oslo 1 skole med 100 elevplasser; Vestfold 1 skole med 35 elevplasser og Østfold 1 skole med 35 elevplasser. I tillegg ble det godkjent én grunnskole i utlandet med 60 elevplasser etter friskoleloven.
Tallene ovenfor omfatter både godkjenninger foretatt av Utdanningsdirektoratet, og av departementet før direktoratet ble opprettet sommeren 2004, og resultatet av klagebehandlinger i departementet. Ved departementets vedtak i en klagesak etter valget og frem til regjeringsskiftet høsten 2005, ble det godkjent 15 flere elevplasser ved en grunnskole godkjent etter friskoleloven (Drøbak montessoriskole) enn hva som hadde vært tilfelle dersom departementet hadde stadfestet direktoratets vedtak.

Videregående skoler

Totalt ble det godkjent 44 videregående skoler med totalt 14 025 elevplasser etter friskoleloven. Disse hadde slik fylkesvis fordeling: Rogaland 6 skoler med totalt 1 740 elevplasser (4 skoler/915 elevplasser i Stavanger); Oslo 5 skoler med totalt 1 975 elevplasser; Sør Trøndelag 4 skoler med totalt 680 elevplasser (3 skoler/665 elevplasser i Trondheim); Vest-Agder 4 skoler med totalt 810 elevplasser (3 skoler/720 elevplasser i Kristiansand); Akershus 3 skoler med totalt 1075 elevplasser; Buskerud 3 skoler med totalt 1 055 elevplasser (alle i Drammen); Hordaland 3 skoler med totalt 1 275 elevplasser (alle i Bergen); Møre og Romsdal 3 skoler med totalt 1 125 elevplasser; Oppland 3 skoler med totalt 630 elevplasser; Telemark 3 skoler med totalt 885 elevplasser; Troms 3 skoler med totalt 1 140 elevplasser (alle i Tromsø); Østfold 2 skoler med totalt 615 elevplasser; Aust-Agder 1 skole med 495 elevplasser og Vestfold 1 skole med 525 elevplasser.
Tallene ovenfor omfatter både godkjenninger foretatt av Utdanningsdirektoratet, og av departementet før direktoratet ble opprettet sommeren 2004, og resultatet av klagebehandlinger i departementet. Ved departementets vedtak i klagesaker i ukene etter valget og frem til regjeringsskiftet høsten 2005, ble det godkjent 4 350 flere elevplasser i videregående friskoler enn hva som hadde vært tilfelle dersom departementet hadde stadfestet direktoratets vedtak.
Konsekvenser dersom ”frysloven” ikke hadde kommet
Dersom alle godkjente og omsøkte elevplasser i friskoler for høsten 2005 og høsten 2006 hadde blitt tatt i bruk, ville det ha blitt en økning på ca. 40 private grunnskoler (ca. 6 800 elevplasser) og ca. 75 private videregående skoler (ca. 15 000 elevplasser). I alt falt dermed ca. 115 godkjente friskoler som ikke var i drift og omsøkte friskoler som ikke var behandlet, bort etter vedtagelsen av ”frysloven”.
Uten ”frysloven” ville økningen i antall elevplasser i friskoler ha vært på rundt 50 prosent i grunnskolen og rundt 150 prosent i videregående skole dersom alle disse plassene hadde blitt fylt.
Gitt den tiden jeg har hatt til rådighet for å besvare spørsmålet, har det ikke vært mulig å bryte ned på fylkesnivå og de største byene det antall skoler som ble rammet av ”frysloven” eller det økte antall elevplasser i videregående friskoler som ble resultatet av departementets klagebehandling i ukene etter valget i 2005 og frem til regjeringsskiftet samme år.