Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1606 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan ser statsråden på ansvaret for hhv. hjemkommune, vertskommune og fylkeskommune for å tilrettelegge for skoleskyss for privatskoler hvor elever krysser kommunegrensa, og ser statsråden behovet for presiseringer av dette?

Begrunnelse

Privatskoleloven gir ikke fullt ut presise føringer for hvem som har ansvar for å tilrettelegge skyss for elever i private skoler dersom elevens hjemkommune ikke er den samme som kommunen privatskolen ligger i. Dette er nå en aktuell problemstilling i Oppdal og Rennebu i forbindelse med Oppdal Kristne Grunnskole. Enkelte steder i landet kan det være en utfordring at elevgrunnlaget er for lite til at privatskoler kan anlegges i hver kommune, samtidig som det kan være fullt akseptabelt hva reisetid angår at elever krysser kommunegrensa for å kunne velge privatskolegang (jf. privatskoleloven § 3-1 som sier at privatskolene skal ha hele landet som inntaksområde). Forutsetningen er at skysstilbud tilrettelegges, selv om skoleskyssen ikke er gratis annet enn innenfor kommunegrensene i hjemkommunen. Disse sakene reiser blant annet følgende problemstillinger:

- Hvilket ansvar har elevenes hjemkommune for å tilrettelegge egen skyss for elever i private grunnskoler med rett til statstilskudd og hvor elevene bor i ulike deler av kommuner med store skyssavstander? (oppstarts- og avslutningstidspunkt av skoledagen må tilpasses skyssordningen til offentlig grunnskole og fører til en komprimert skoledag jf. privatskoleloven § 3-7 om elever i private grunnskolers rett til skyss på lik linje med elever i offentlige grunnskoler)
- Hvilket ansvar har fylkeskommunen for å tilrettelegge skyss for elever i private grunnskoler med rett til statstilskudd der elevene må krysse kommunegrensa mellom egen hjemkommune og kommunen der skolen er lokalisert?
- På hvilken måte skal kommunen og fylkeskommunen ta hensyn til private grunnskoler med rett til statstilskudd når kommunale og interkommunale skysstilbud planlegges?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ansvaret for skoleskyss for elever i private skoler med rett til statstilskudd følger av privatskoleloven § 3-7. Bestemmelsen regulerer også elevenes rett til skyss.
Ifølge privatskoleloven § 3-7 har elever i private skoler rett til skoleskyss etter de samme reglene som gjelder for elever i offentlige skoler. For elever i grunnskolen gjelder rettighetene til skyss imidlertid bare innenfor elevens hjemkommune. For elever i videregående skoler gjelder skyssrettighetene innenfor elevens hjemfylke. Dette innebærer at elever i private skoler har rett til skyss kun for den del av reisen som skjer innenfor bostedskommunen eller bostedsfylket. Elevene/foreldrene må følgelig selv dekke merkostnadene for skyss når eleven/foreldrene har valgt privatskole utenfor hjemkommunen og hjemfylket.
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til skyss med mindre skyssen faller inn under det som i loven er særskilt angitt som kommunens ansvar. Dette følger av privatskoleloven § 3-7 andre ledd første punktum som viser til opplæringsloven § 13-4. Når fylkeskommunen har ansvar for skyssen for grunnskoleelever, må kommunen dekke de delene av fylkeskommunens utgifter som svarer til vanlig persontakst.
Når eleven går på privat skole i sin hjemkommune må fylkeskommunen/kommunen oppfylle rettighetene til skoleskyss etter reglene som gjelder for elever i offentlige skoler. Dette innebærer blant annet at skyssen til og fra skolen må organiseres slik at eleven får en akseptabel reisetid. Skyssen kan bli organisert på ulike måter: blant annet som egne skoleruter, spesialtransport eller ved at eleven må benytte det ordinære kollektivtilbudet. Skoleskyssen skal organiseres slik at eleven får et forsvarlig skysstilbud til og fra skolen.
Jeg mener at privatskoleloven gir klare regler for elevens rett til skyss og hjemfylkeskommunens og hjemkommunens ansvar for å oppfylle disse rettighetene. Jeg ser derfor ingen grunn til å endre privatskolelovens regler om skyss.