Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1607 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden forsikre Lillesands innbyggere om at Statens vegvesen tar sitt fulle og hele ansvar for å rydde opp i Kaldvellfjorden umiddelbart?

Begrunnelse

Etter byggingen av ny E18-trasé mellom Grimstad og Kristiansand ble det anlagt flere deponier for sulfidstein i Lillesand kommune, hvorav ett stort på Gaupemyr som har avrenning ned til Kaldvellfjorden. Når sulfid kommer i kontakt med luft og vann dannes det svovelsyre, og syren drar med seg tungmetaller ut i fjorden ved nedbør. NIVA mener at så mye som 50-80 tonn tungmetallholdig slam har avrent til fjorden hvert år siden 2009. Den første rapporten om dette fikk Statens vegvesen allerede sommeren 2011, og våren 2012 var det tydelig at fjorden var sterkt preget av tungmetallslammet. I mars 2013 kom en ny rapport som viser at det fortsatt er sterk forurensing i fjorden.
Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt Statens vegvesen frist til 1. oktober med å innfri kravene til ny utslippstillatelse. Etter mer enn to år siden den første rapporten om forurensingen kom, har veivesenet ennå ikke kontroll over situasjonen, og de ba i juli om å få utsatt frist og mindre bøter. Forskere frykter fjorden kan være ødelagt i lang tid fremover.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Spørsmålet er stilt til miljøvernministeren, som har bedt om at samferdselsministeren svarer.
Forekomsten av grunn med sulfidholdig stein i Lillesand er et spesielt naturfenomen som berører alle som skal bygge og må sprenge på slik grunn i kommunen. Dette problemet har både Fylkesmannen i Aust-Agder og Statens vegvesen vært oppmerksomme på helt fra ny E18 ble planlagt. Statens vegvesen har derfor søkt om og fått utslippstillatelse fra Fylkesmannen for deponering av sur stein både i anleggsfasen og driftsfasen. Det har hele tiden vært tett kontakt mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens vegvesen og selskapet som har bygget og driver vegen. Det har vært gjennomført et omfattende overvåkingsprogram for den sure avrenningen både i anleggsperioden og etter at anlegget ble åpnet for trafikk i 2009. Den sure avrenningen skal kontrolleres ved å legge sur stein i deponier der vannet går gjennom rensebasseng.
Opprinnelig ble det bare satt krav til vannets surhet, men det viste seg etter en tid at avrenningsvannet inneholdt mer aluminium og tungmetaller enn forventet. I april 2012 satte derfor Fylkesmannen nye krav til maksimalt utslipp av aluminium med 1. juli 2013 som frist for oppfølging. Det er ikke satt egne krav til utslipp av tungmetaller, men disse overvåkes. Tilfredsstillende resultat på rensingen er nå oppnådd for to av deponiene, mens deponiet på Gaupemyr foreløpig ikke tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen. Noen av tiltakene som skulle gjennomføres her er blitt forsinket av ulike årsaker. Det arbeides med tiltak for at rensingen også her skal være i orden innen den nye fristen 1. oktober 2013.
Virkninger av avrenning på Kaldvellfjorden ble kartlagt sommeren 2012, og rapporten forelå våren 2013. Kartleggingen ble gjennomført etter krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som også godkjente opplegget.
Det framkommer av rapporten at avrenningen fra deponiet forurenser lokalt i Kaldvellfjorden. Et nærområde som strekker seg 100 m ut på hver side av bekken der vannet renner ut, har en miljøtilstand karakterisert som dårlig/meget dårlig i henhold til Vanndirektivet. Tilsvarende har en overgangssone på 500 m en miljøtilstand som er karakterisert som moderat forurenset, mens resten av Kaldvellfjorden har en miljøtilstand som karakteriseres som god eller meget god. Andre kilder kan imidlertid forurense fjorden lokalt. Slike forurensningskilder kan både være naturgitte og menneskeskapte.
Det er verdt å merke seg at det ikke er tungmetaller, men aluminium, som er den viktigste forurensningskilden fra deponiet på Gaupemyr. Undersøkelsen tyder likevel på at det ikke er noen giftvirkning av dette aluminiumet i fjorden, antagelig fordi dette reagerer med sjøvannet på en slik måte at giftvirkningen forsvinner. Først og fremst er forurensingen en utfelling av aluminium som slam som legger seg over bunnen. Når renseprosessen om kort tid skal være i orden, vil dette etter hvert vaskes bort naturlig. Eventuelt kan det være aktuelt å fjerne slam i strandsonen.
Staten vegvesen har hele tiden samarbeidet tett med Fylkesmannen og fulgt opp de krav som er satt i utslippstillatelsen. Tiltakene for å følge opp de nye kravene fra 2012 iverksettes innen fristen 1. oktober. Videre vil Statens vegvesen følge opp sitt ansvar for å overvåke avrenningen fra deponiene.