Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1608 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden fornøyd med at barn av asylsøkere ikke har samme mulighet til barnehageplass som barn med permanent oppholdstillatelse, eller vil statsråden at flere eller alle barn av asylsøkere får barnehageplass?

Begrunnelse

I Norge bor det mer enn 1400 barn alderen 1-5 år i asylmottak. Ingen av disse barna har en lovfestet rett til barnehageplass. Riktignok finnes det en tilskuddsordning fra UDI for barn som er fire eller fem år og bor i mottak, men med ett barnehageopptak og manglende lovfestet rett er det flere som må vente lenge på barnehageplass. For barn som er mellom ett og tre år er tilbudet som gis, prisgitt kommunens og mottakets velvilje og fleksibilitet. Flere barn har bare tilbud om barnebase, en ordning som ikke er tilfredsstillende hverken for barna eller deres foreldre. Ordningen innebærer at det er foreldrene i asylmottaket som selv som har tilsyn med hverandres barn.
Asylbarn er først og fremst barn. I Barnehageloven § 12A går det klart frem at barn har rett til plass i barnehage i den kommunen de er bosatt. Kunnskapsdepartementet har selv uttalt at, "Et barnehagetilbud til barn av asylsøkere kan være positivt for barnas utvikling på både kort og lang sikt. Disse barna kan få et godt grunnlag for utvikling av blant annet språk og sosial kompetanse» og «Et barnehagetilbud for barn av asylsøkere vil kunne ha en positiv effekt både med tanke på bosetting/integrering og retur».
Likevel er ikke asylbarn regnet som «bosatt» i juridisk forstand og gis dermed ikke rettigheter jmf. barnehageloven § 12a.
En allmenn oppfattelse av å være bosatt vil være der barnet har sitt opphold uavhengig av om det har fått permanent opphold eller ikke.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er opptatt av at vi har en inkluderende barnehagesektor som legger til rette for at barn i asylmottak får en god barnehagefaglig oppfølging. Tilskudd for barn av asylsøkere i alderen 4-5 år er del av Justis- og beredskapsdepartementets vertskommunetilskudd til kommuner med asylmottak. Kommunene får med dette dekket driftskostnader og foreldrebetaling der de gir tilbud om barnehageplass. Gjennom tilskuddsordningen legges det til rette for lokale løsninger i de ulike kommunene. Det er viktig å understreke at formålet med dagens tilskuddsordning nettopp er å tilrettelegge for at barn av asylsøkere tildeles barnehageplass på samme vilkår som barn som er bosatt i en kommune.
I henhold til UDIs rundskriv Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak skal alle barn mellom 2 år og grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag, i regi av mottaket. Fra det året et barn fyller 4 år, mottar vertskommunen tilskudd til heldags barnehageplass for denne gruppen. Mottaket har ansvaret for å søke om plass. For barn mellom 2 og 4 år kan det tilrettelagte tilbudet gis i mottakets barnebase eller ved kjøp av barnehageplass. For barn i alderen 0-2 år skal mottaket sørge for et aktivitetstilbud som sikrer foreldrene mulighet til å delta i obligatoriske tiltak.
Barnehageloven § 12 a gir rett til plass i barnehage for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det er kommunen som lokal barnehagemyndighet som har plikt til å oppfylle retten til plass i barnehage. Retten er derfor knyttet til barn som er bosatt i kommunen. Barn av asylsøkere er ikke bosatt så lenge det ikke er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og har derfor ikke slik rett. Barnehageloven oppstiller en minimumsplikt til ett opptak for kommunene, og de står fritt til å ha flere opptak. Kommuner som har kapasitet kan tilby barnehageplass til barn uten lovfestet rett, eksempelvis til barn som ikke har fylt ett år. Det er kommuner som legger til rette for tildeling av barnehageplass underveis i barnehageåret, i tillegg til hovedopptaket.
Det har vært høyt prioritert fra min side å øke tilgjengeligheten, deltakelsen og kvaliteten i barnehagetilbudet, nettopp fordi vi vet at en god barnehage er et viktig bidrag til barns sosiale og kognitive utvikling. Dette arbeidet vil jeg følge opp videre i tråd med tiltakene som er behandlet i Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Å utvide retten til barnehageplass for barn av asylsøkere, mener jeg er ett viktig tiltak som jeg vil ta med meg i det videre arbeidet for å sikre et godt barnehagetilbud for alle barn som ønsker og trenger det.
Regjeringens mål for fremtidens barnehage er å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringarena og sikre at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Gjennom Meld. St. 24 (2012-2013) om framtidens barnehage gir regjeringen en tydelig retning for framtidens barnehagepolitikk. Regjeringen vil blant annet på sikt innføre krav om to barnehageopptak i året. Jeg har i stortingsmeldingen også varslet at regjeringen vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å sikre et best mulig styringsverktøy i framtidens barnehagesektor.