Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1609 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 14.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva kan samferdselsministeren gjøre for å intensivere kontrollen av tunge utenlandske kjøretøyer som passerer grenseovergangene inn til Norge, når det gjelder kjøretøyenes tekniske tilstand og sjåførenes kjøreferdigheter?

Begrunnelse

Brannen i Gudvangatunnelen har aktualisert spørsmålet om bedre kontroll med utenlandske vogntog på oppdrag i Norge. Mye er gjort fra den rød-grønne regjeringens side for å få kontroll med forholdene innen transportnæringa, både når det gjelder tiltak mot sosial dumping (jf. den nye handlingsplanen mot sosial dumping, der det i samarbeid med bransjen og de ansattes organisasjoner nå skal utarbeides et eget program for transportsektoren), nye regler som begrenser såkalt kabotasje, nye regler for periodisk kjøretøykontroll, bremsekontroller mv. Det er iverksatt tiltak for kontroll med kjettinger og vinterdekk. I siste NTP er det også kommet et eget kapittel med 10 mrd. kr til vedlikehold og fornyelse av tunneler og broer, og Statens vegvesen legger nå siste hånd på verket med å legge en plan for bruken av disse pengene. Ulykker skjer ofte som en kombinasjon av flere faktorer, som menneskelig svikt, dårlig veistandard og teknisk tilstand ved kjøretøyene. Alle de nevnte tiltakene vil derfor bidra til å forebygge at ulykker skjer. Selv om dokumentasjonen, ifølge TØI, mangler, er det likevel skapt et inntrykk av at tunge utenlandske kjøretøyer er overrepresentert når det gjelder farlige situasjoner langs veiene. En hyppigere kontroll ved grenseovergangene kan være ett av flere tiltak, slik blant annet Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund etterlyser i dagens utgave av Drammens Tidende.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til at Statens vegvesen kontinuerlig arbeider med målretting av kontrollvirksomheten, gjennom bl.a. opplæring av kontrollpersonell og utvikling av nye kontrollverktøy. Et ledd i målrettingen er at Statens vegvesen intensiverer kontroll av dekk og kjetting på tunge kjøretøy i vinterperioden, blant annet ved grenseovergangene.
Når det gjelder kontroll av teknisk tilstand på tunge kjøretøy, vil jeg vise til det legges ned en betydelig innsats i dette arbeidet, og at antallet kjøretøy som ble kontrollert i forhold til tekniske krav, økte med 120 % fra 2008 til 2012.
Hva gjelder de tekniske kravene til kjøretøyene, følger disse av EØS-regelverket. Dette innebærer at utenlandskregistrerte tunge kjøretøy har samme krav til teknisk tilstand som norske. De kontrolltallene Statens vegvesen har innhentet, tilsier ikke at det hefter flere feil og mangler ved utenlandskregistrerte kjøretøy enn ved norske. Det er derfor ikke per i dag grunnlag for å rette teknisk kontroll spesielt mot utenlandske kjøretøy. Jeg vil for øvrig vise til at EØS-avtalen bygger på et prinsipp om ikke-diskriminering mellom medlemsstatene, noe som gjør kontroll spesielt rettet mot utenlandske kjøretøy, problematisk.
Når det gjelder kontroll av kjøreferdigheter til sjåførene, viser jeg til at kravene til førerkort og yrkessjåførkompetanse, er harmonisert gjennom førerkortdirektivet og yrkessjåførdirektivet. I likhet med det som gjelder for tekniske krav til kjøretøy, er det i utgangspunktet ikke anledning for norske myndigheter til å etablere tilleggskrav til sjåførkompetanse for utenlandske førere i større grad enn norske.
Dersom særlige forhold skulle tilsi at tiltak overfor enkelte grupper av førere eller kjøretøy er påkrevet, vil jeg se nærmere på dette.