Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1615 (2012-2013)
Innlevert: 09.08.2013
Sendt: 09.08.2013
Besvart: 15.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen har gitt Telenor anledning til å fase ut fasttelefonnettet i Norge i løpet av 2015. Den 1. september 2013 vil man legge ned nettet i den første kommunen i Norge som er Modalen kommune. Utfordringen for mange av kommunens innbyggere er at mobildekningen mange steder er svært dårlig og vil skape store problemer.
Hvordan vil statsråden forsikre seg om at den vedtatte utfasingen ikke rammer de som mister fasttelefonen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I denne saken har det vært mange dramatiske overskrifter og nyhetsmeldinger. Før jeg besvarer representant Hoksruds spørsmål om hva jeg gjør for å sikre folk en trygg og god telefontjeneste er det derfor behov for å oppklare noen misforståelser.
Telenor har varslet kunder og ekommyndighetene om at de vil avvikle den analoge teknologien i sitt nett. Det betyr at selskapet vil gjøre tekniske endringer i eget nett som påvirker måten de leverer telefoni på til husstander, bedrifter og institusjoner over hele landet. Det er bare de som har analog telefoni som vil berøres av endringene. Mobiltelefoni og fasttelefoni over andre teknologier vil ikke berøres av endringene. Post- og teletilsynet har mer informasjon om endringene på sin side www.npt.no. Informasjonen oppdateres fortløpende etter hvert som vi informeres om utviklingen i prosessen.
Telenor er i dag et kommersielt selskap som tar sine egne avgjørelser om teknologivalg og strategier. Selskapet er forpliktet til å levere telefoni til alle husstander med fast helårlig bosetting gjennom en egen avtale om leveringspliktige tjenester som selskapet inngikk med Staten ved Samferdselsdepartementet i 2004. På tidspunktet for avtaleinngåelsen hadde flertallet i befolkningen fasttelefon som ble levert over kobberkabler frem til hver enkelt husstand. Representant Hoksrud tar feil når han hevder at nettet skal fases ut i 2015. Verken Regjeringen eller Samferdselsdepartementet har gitt Telenor tillatelse til å legge ned fastnettet i Norge eller til å fravike avtalen om leveringsplikt. Det er heller ikke bestemt at nettet skal fases ut i løpet av 2015. Telenor har imidlertid varslet ekommyndighetene om at selskapet vil kunne få betydelige problemer med reservedeler og kompetanse til å vedlikeholde den analoge teknologien i nettet fra 2017.
Omleggingen i Modalen kommune er et av flere pilotprosjekter som Telenor gjennomfører for å få erfaringer med kundedialog og teknologi som de trenger for å gjennomføre nødvendige endringer i resten av ekomnettet. Modalen er en liten kommune der de fleste innbyggerne og bedriftene har tilbud om telefoni over annen teknologi allerede. Telenor har i tillegg oppgradert mobildekningen lokalt for å gi husstandene bedre dekning. Selskapet arbeider også for å etablere en ny linje inn i kommunen som vil gjøre nettet mer robust.
Telenor har så langt ikke presentert en plan for endringer ellers i landet. De har heller ikke bestemt seg for hvilken teknisk løsning de vil tilby husstandene til erstatning for analog telefoni. Det er likevel klart at vi må innstille oss på at den analoge fasttelefonen vil bli borte og at vi vil få levert telefontjenesten over annen teknologi.
Telenor har forsikret departementet om at ingen tjenester vil forsvinne før Telenor kan tilby alternativer som er vel så gode og sikre som den analoge fasttelefonen. Digital teknologi basert på bredbånd eller mobil gir på sikt flere muligheter for gode tjenester enn dagens teknologi som er gammel og har begrensninger. Blant annet vil det være bedre muligheter for nye tjenester for eldre og andre brukere med særlige behov.
Det er fremdeles tidlig i prosessen. Telenor har som nevnt startet pilotprosjekter og er i aktiv dialog med departementet, Post- og teletilsynet og offentlige virksomheter som benytter dagens tekniske løsninger. Jeg følger prosessen tett for å sikre at den nye telefonitjenesten vil være minst like sikker og god som den gamle, analoge telefonitjenesten.