Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1631 (2012-2013)
Innlevert: 16.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Besvart: 23.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I løpet av sommeren 2013 later antallet brutto asylankomster til Norge å ha tiltatt vesentlig. Det er blitt anslått at det dreier seg om 90-100 ankomster per dag og at et overveldende flertall av disse ikke fremlegger identitets- eller reisedokumenter, f.eks. pass, men at dette likevel ikke er til hinder for å innvilge dem opphold i Norge.
Kan statsråden avklare hvor mange som innvilges status som konvensjonsflyktning eller på annet grunnlag, og der man ikke har kunnet fastslå identitet?

Begrunnelse

Spørreren viser til at det i løpet av sommeren har vært en større tilstrømming av asylsøkere til Norge, og at antallet bruttoankomster per dag ligger på om lag 90-100 personer. Det antydes at landbakgrunnen til de fleste oppgis å være Eritrea og Somalia. Spørreren er gjort kjent med at de aller fleste kommer uten pass eller andre identitetsdokumenter. Dette utgjør en betydelig utfordring når det gjelder å fastslå identitet eller verifisere at bakgrunnen for at de har kommet overensstemmer med faktiske forhold.
Samtidig er saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen blitt kortet ned, og det utferdiges et langt større antall positive vedtak på asylsøkere enn tidligere. Spørreren refererer her til en oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for perioden 1.1.2013-31.7.2013 der det fremkommer at en langt større andel enn tidligere får status som konvensjonsflyktning.
Spørreren er gjort kjent med at interne forhold i utlendingsforvaltningen som tyder på at grunnen til at det utferdiges langt fler positive vedtak, til tross for vedvarende problematikk knyttet til sikker identifisering, som følge av press på å produsere vedtak, og at positive vedtak gjøres uten begrunnelse, mens negative vedtak må begrunnes.
Spørreren vil gjerne at statsråden avklarer om det stemmer at vedtak utferdiget av førstelinjes saksbehandlere i UDI, sett opp mot andelen positive vedtak, ikke får slike vedtak etterprøvet, eller om det faktisk forholder seg slik at kun negative vedtak grunngis og undergis etterkontroll før vedtaket er stadfestet og avgitt til søkere.
Spørreren vil gjerne også at statsråden avklarer hvor mange som gis positive vedtak uten at identitet er fastslått, eller på annen måte - helst i tabellform fordelt på landbakgrunn - angir hvor mange som innvilges status som konvensjonsflyktning, annen flyktningstatus eller av humanitære grunner, der man ikke har kunnet fastslå identitet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo:

Svaret med tabell i pdf-format