Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1636 (2012-2013)
Innlevert: 20.08.2013
Sendt: 20.08.2013
Besvart: 23.08.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Rekeindustrien har utfordringer mht. tilgang av råstoff. Det meste av råstoffet blir levert av utenlandske fartøy. Det er utlyst 3 nye rekekonsesjoner for 2014. For å få lønnsomhet og finansiering av fartøy er man også avhengig av å kunne ta et mindre kvantum torsk, om lag 20 % av den totale fangsten.
På generelt grunnlag, vil statsråden vurdere å tillate et mindre kvantum torsk slik at det blir mulig å få finansiert fartøyene og også få lønnsomhet?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Slik konsesjonsregelverket er innrettet, vil det å ”tillate et mindre kvantum torsk” kreve at det også tildeles torsketrålkonsesjon. Deltakerloven § 16 gir hjemmel for tildeling av nye konsesjoner. Dette krever imidlertid at departementet ut fra lovens formål finner at antallet konsesjoner i en gruppe skal økes.
Denne vurderingen vil stille seg annerledes i forhold til torsketrålkonsesjoner enn i forhold til reketrålkonsesjoner. Også dersom man skulle vurdere å endre konsesjonsregelverket slik at man i kraft av en reketrålkonsesjon skulle kunne fiske torsk, måtte man foreta en vurdering av de samme hensyn.
Det avgjørende bør være om man anser det riktig å øke antall fartøy som fisker torsk i havfiskeflåten når det over lang tid har pågått en strukturering i torsketrålgruppen. Jeg anser at dette ikke vil være tilfelle.