Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1639 (2012-2013)
Innlevert: 20.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Pelagisk Forening har bedt norske fiskerimyndigheter revurdere årets makrellkvote, samt også å arbeide for at kvoten for 2014 blir kraftig oppjustert. ICES har fremmet forslag om makrellkvote på 542.000 tonn i 2013. I makrellavtalen mellom Norge og EU for 2013 har partene en fleksibilitet på inntil 10 % hvert år.
Vil statsråden ta initiativ til å øke denne til f.eks. 30 % for 2013 og arbeide for generell økning basert på oppdaterte tall i 2014?

Begrunnelse

Pelagisk Forening mener kvoterådet som ICES har fremmet på makrell for 2013 på totalt 542 000 tonn, ikke er forenelig med fiskernes og norske forskeres observasjoner av makrellens utbredelse og mengde på det kombinerte makrell- og økosystemtoktet. Det henvises særlig til Havforskningsinstituttets Toktrapport nr. 3 i 2012 «Økosystemtokt Norskehavet» som anslår en gytebestand på omkring 5,1 millioner tonn.
Pelagisk Forening hevder i et møte med meg i forrige uke at det er jobbet lite med å forstå makrellrekruttering, og det er ikke fremsatt hypoteser for å prøve å forklare variasjonen som observeres i årsklassestyrke. Det fangst-per-enhet-innsats (CPUE) baserte estimatet fra juli-august-toktet gir betydelig høyere bestandsestimat enn eksisterende bestandsvurdering.
I begrunnelsen for opprettelsen av en arbeidsgruppe heter det:

«Der har vært noen store endringer i utviklingen av våre viktigste fiskebestander de siste årene. Disse endringene har til dels vært av dramatisk art.»

Videre heter det og:

«Det nedsettes derfor et utvalg for å vurdere årsakene til nylige endringer, sannsynlig fremtidig utvikling i våre fiskebestander, og behovet for dedikerte forskningsoppgaver knyttet til dette.»

Forskernes estimering i 2012 er nesten dobbelt av de 2,7 millioner tonn som kvoterådet fra ICES er basert på kvoteråd 2013. Flere hevder at beregningsmodellen som brukes på makrell gir svært usikre bestandsanslag og undervurderer sannsynligvis størrelsen på bestanden. Næringen frykter at makrellbestanden nå er så stor i Norskehavet at det er påkrevd med en sterkere beskatning for å unngå et økologisk sammenbrudd i dette havområdet for både sild og makrell. Makrellens beskatning av sildeyngel og annen biomasse gir store økologiske utfordringer dersom bestandsmålene er feil.
Jeg understreker at jeg er tilhenger av å følge faglige råd og benytte metoder som forhindrer overfiske. Men det er samtidig lite fokus på hva som vil skje dersom bestandstall er feil og hva konsekvensene blir ved et underfiske. Samtidig som jeg opplever at det er en reell faglig uenighet på hvor stor bestanden av makrell er i 2013.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I mangel av en avtale som omfatter alle kyststatene, fastsetter Norge og EU i fellesskap årlige kvoter for makrell. Forvaltningen hviler på to avtaler: Den 10-årige rammeavtalen mellom Norge og EU fra 2010 om forvaltning og fordeling av makrellen, samt årlige avtaler som regulerer størrelsen på makrellkvotene for det enkelte år. I korthet gir rammeavtalen mellom Norge og EU et stabilt forhold mellom Norges og EUs eierandeler i makrellbestanden (1:2,19) og utstrakt soneadgang til å fiske i hverandres farvann.
Rammeavtalen regulerer også ordningen med den årlige kvotefleksibiliteten, som i avtalen er begrenset oppad til 10 pst. Vi har derfor ikke mulighet til en ensidig økning av denne satsen fra norsk side.
Både Norge og EU baserer sine beslutninger om størrelsen på fiskekvoter på råd fra det Internasjonale råd for havforskning, ICES. Jeg legger stor vekt på at Norge skal følge ICES-rådgivningen.
Situasjonen for makrell er imidlertid spesiell, siden vi befinner oss i en overgangsperiode mellom to forskjellige rådgivningsregimer. Sannsynligvis vil metoden som ICES nå benytter for å anslå størrelsen på makrellbestanden, bli endret.
Vi vil nå i første omgang avvente rådgivningen fra ICES og hvilken informasjon ICES legger til grunn for sitt råd, før partene skal forhandle om en avtale og en kvote for 2014.