Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1641 (2012-2013)
Innlevert: 20.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Besvart: 29.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden forklare om han bruker SSB tall eller tall fra arbeidstakerregisteret, når han viser til at det er kommet 10 000 ny hender i helsesektoren, som da utgjør 5000 personer, og om dette er tall som viser antall årsverk eller antall ansatte?

Begrunnelse

SSB bruker i sine beregninger av årsverk, såkalt avtalte årsverk. Det betyr at også vikarer blir talt med i antall årsverk. Arbeidsgivere melder inn arbeidstakere inn i arbeidstakerregisteret, og der blir ikke vikarer innmeldt. Ettersom arbeidsgivere kun melder inn antall ansatte til arbeidstakerregisteret, stemmer ikke tallene med de tallene som SSB opererer med. Helseministeren bruker ordlyden 10 000 hender, når han viser til at det er blitt flere ansatte i helsesektoren. Det er det samme som 5000 personer, men med lemfeldig bruk at tall, kan det høres ut som om det er enda flere, dersom man bruker SSB sine tall, og ikke de faktiske tallene på antall ansatte som arbeidstakerregisteret viser.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som det blant annet fremgår av Meld. St. 29 (2012 2013) Morgendagens omsorg og Helse- og omsorgsdepartementets årlige budsjettproposisjoner, legger regjeringen tall fra Statistisk sentralbyrå til grunn for rapporteringen av personellutvikling i omsorgstjenestene til Stortinget. I disse dokumentene er det tall for utviklingen i årsverk som legges til grunn. NAV Aa-registeret (arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) er hovedkilden for årsverkstallene fra Statistisk sentralbyrå. Denne statistikken viser at det er tilkommet 24 000 nye årsverk i perioden 2005-2012.