Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1643 (2012-2013)
Innlevert: 21.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Når vil statsråden igangsette arbeidet med en konseptvalgsutredning for Grenlandsbanen?

Begrunnelse

En samlet transport- og kommunikasjonskomité ba i innstillingen til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 om at det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i første del av planperioden. Statsråden kan gi denne bestillingen til Jernbaneverket umiddelbart slik at arbeidet starter nå i høst.
Sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen gjennom bygging av Grenlandsbanen kan bidra til å binde sammen Sørlandet og Østlandsområdet med et svært godt togtilbud. Reisetiden med tog mellom Stavanger–
Kristiansand og Oslo blir redusert med en time. Jernbanen vil som et miljøvennlig alternativ øke sin konkurransekraft i forhold til vei- og flytrafikk på strekningen.
Sammenkobling muliggjør i fremtiden en reisetid fra Oslo til Kristiansand ned mot 3 timer og til Stavanger ned mot 5 timer. Dette betyr at Grenlandsområdet blir knyttet både mot Oslo og Kristiansand med reisetid på 1,5 timer, noe som vil ha stor betydning for næringsutvikling og bosetting i regionen.
Igangsetting av KVU er nå nødvendig for å sikre framdrift i denne viktige saken.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Gjennom regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 i Meld. St. 26 (2012-2013) og Stortingets behandling av meldingen i juni måned d.å., jf. Innst. 450 S (2012-2013), legges det opp til å gjennomføre en rekke nye utredningsoppdrag innen jernbanesektoren. Jernbaneverket vil også bruke store ressurser på den videre planleggingen av blant annet IC-strekningene de nærmeste årene.
Det er viktig at utredningene blir godt koordinert, og at Jernbaneverkets plan- og utredningsressurser utnyttes på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Samferdselsdepartementet vil derfor bruke noe tid høsten 2013 på å ferdigstille mandatene for de ulike utredningene, herunder KVU for Grenlandsbanen, og fastsette en fremdriftsplan for utredningene som skal gjennomføres fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan 2018-2027.