Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1644 (2012-2013)
Innlevert: 21.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Besvart: 27.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Rapporten om trafikk og samfunnsøkonomi fra Vista Analyse i 2012 har skapt betydelig uro lokalt for om regjeringen vil sikre videreføring av Tangen stasjon, eller om denne skal legges ned som en konsekvens av Intercity-utbyggingen.
Har regjeringen tatt stilling til om Tangen stasjon skal opprettholdes, og har Jernbaneverket gitt noen råd basert på nevnte rapport?

Begrunnelse

Tangen stasjon er i dag en meget aktiv stasjon for de omlag 2000 personer som bor i nærområdet. Stasjon har også stor pendlerparkering fra omlandet på Elverum, sør Østerdal og Løten, som slipper å bruke Rørosbanen til Hamar først, ved å kjøre bil til Tangen.
Lokale og regionale beslutningsmyndigheter har besluttet at dagens Tangen stasjon skal flyttes vestover til østre del av Tangen halvøya og fremdeles i gangavstand til sentrum. Stange kommune ønsker å satse storstilt på dette sørligste området i Mjøsa, til å bli et betydelig boområde for en tilflytning fra Osloregionen. Det har blitt forespeilet muligheten til å fordoble antallet boligtomter i dette området, når Intercity er ferdig utbygget.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Jernbaneverkets anbefaling om en fremtidig IC-stasjon på Tangen, mottatt 14. august 2013, fremgår det at Stange kommune i sitt planarbeid legger stor vekt på fremtidig utvikling og arealbruk i stasjonens influensområde. Næringsområder er under utvikling, og planen for samordnet miljø-, areal-, og transportplanlegging (SMAT)slår fast at Tangen er et prioritert utbyggingsområde. Fremtidig reisetid på 45 minutter mot Oslo og 15 minutter til Hamar forventes av kommunen å gi grunnlag for betydelig passasjergrunnlag på Tangen, primært fra nye bo- og næringsområder nær stasjonen, men også fra områdene rundt Elverum/Løten.
Jernbaneverket redegjør i sin anbefaling videre for at etaten i det videre arbeidet med løsninger for Dovrebanen vil foreta en samlet vurdering av omfang og plassering av forbikjøringsmuligheter primært av hensyn til godstrafikken, herunder om forbikjøringssporene kan ligge i tilknytning til stasjonen, og om en slik samlokalisering potensielt kan føre til en reduksjon av de samlede utbyggingskostnadene.
Jernbaneverket anbefaler på denne bakgrunn at stoppested på Tangen bør reetableres som en del av den fremtidige dobbeltsporutbyggingen.
I forbindelse med at staten de kommende årene intensiverer utbyggingen av dobbeltspor og en forbedring av togtilbudet på IC-strekningene, er det svært viktig at kommunene legger til rette for en høy utnyttelse av arealene rundt stasjonene. Dette understrekes i de rikspolitiske retningslinjene for areal og transportplanlegging, klimameldingen og den nylig behandlede NTP.
Jeg er derfor tilfreds med at Stange kommune følger dette opp i sine arealplaner, noe som var en viktig grunn til at Samferdselsdepartementet i brev til Jernbaneverket av 19. august 2013 slutter seg til etatens anbefaling. I det videre planarbeidet legges det følgelig opp til at Tangen stasjon skal reetableres i forbindelse med den videre IC-utbyggingen.