Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1650 (2012-2013)
Innlevert: 22.08.2013
Sendt: 22.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for at flere skoler skal åpne for y-veien for helsefagarbeidere som ønsker å utdanne seg til sykepleiere?

Begrunnelse

I Stortingsmelding nr. 13 "Utdanning for Velferd" tas det til orde for at y-veien skal være en inngang til helsefagstudiet:

«For å gjere helse- og sosialfagleg utdanning meir freistande vil regjeringa leggje til rette for at slik utdanning kan gi grunnlag for opptak til høgare utdanning gjennom den såkalla Y-vegen (tilrettelagd ordning for studentar med relevant fagutdanning). Regjeringa vil stimulere til å få prøvd ut avgrensa ordningar der helsefagarbeidarar kan få opptak til sjukepleiar- og vernepleiarutdanning, og tilsvarande barne- og ungdomsarbeidarar opptak til barnevernspedagog- og førskolelærarutdanning. Ingeniørutdanninga har gode røynsler med Y-vegen.
Komiteen ser det som positivt at det vert opna for å prøve ut nye Y-vegar og at søkjarar med relevant fagutdanning kan takast opp ved beslekta fag innafor høgare utdanning, basert på klart definerte kompetansekrav. Dette gjeld både helsefagarbeidarar og barne- og ungdomsarbeidarar. Slik vidareutvikling av Y-vegen synest forsvarleg, ut frå dei gode erfaringane med Y-vegen inn i ingeniørutdanninga.»

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug om å utvikle y-veien for helsefagarbeidere som ønsker å utdanne seg til sykepleiere.
I Meld. St.13 (2011-2012) Utdanning for velferd heter det bl.a. at ”Gode overgangsmuligheter mellom utdanningsnivåene er viktig både for å tilrettelegge for livslang læring og for å gjøre utdanningsvalg på de lavere nivåene, særlig i videregående opplæring, mest mulig attraktive.” Regjeringen foreslo derfor i meldingen å gjennomføre forsøk med tilbud om y-vei for kandidater med yrkesutdanning i helse- og sosialfag.
Forsøk knyttet til sykepleierutdanning må følge yrkeskvalifikasjonsdirektivet for EU/EØS-området. Det er etter Stortingets behandling av meldingen kommet opp usikkerhet om direktivet gir åpning for et tilrettelagt y-veisløp i sykepleierutdanningen.
Opptak via y-vei til ingeniørutdanningen bygger på prinsippet om at elever som har fullført fagbrev i videregående opplæring kan få fritak for deler av utdanningen i høyere utdanning. En tilsvarende ordning for sykepleierutdanningen vil trolig ikke være i tråd med yrkes-kvalifikasjonsdirektivet fordi direktivet ikke gir adgang til fritak for utdanning tatt på lavere nivå. Dersom y-vei er i konflikt med direktivet, så vil studenter som har fullført en sykepleieutdanning etter opptak via y-vei ikke kunne få autorisasjon som sykepleier.
Departementet vil sammen med utdanningsmiljøer ved universiteter og høyskoler, helsemyndigheter og organisasjoner i arbeidslivet likevel søke å finne fram til en forsøksordning slik at helsefagarbeidere kan tas opp til sykepleierutdanning uten å gå veien om påbygging til generell studiekompetanse. Et viktig premiss for ordningen er at kandidater etter endt utdanning får autorisasjon.