Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1656 (2012-2013)
Innlevert: 23.08.2013
Sendt: 23.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Jeg viser til at representanter for Finansdepartementet har vært i møter med representanter for Hercules Capital, samt tilhørende korrespondanse. Forholdet gjelder ligningen for 2007, der ligningsmyndighetene forsøker å gjeninnføre prinsippet om tvangslønn.
Er Finansdepartementets prosedyre i denne saken representativ for departementets generelle praksis, og mener i så fall finansministeren dette er en forsvarlig saksbehandling, sett hen til generelle prinsipper om god forvaltningsskikk?

Begrunnelse

Det fremgår av korrespondanse med Herkules Capital at selskapet hadde et møte med Finansdepartementet v/ statssekretær Singsaas i mars 2012 og v/ statssekretær Schjerva i mai 2012, hvor selskapet søkte en avklaring av skattemessige forhold knyttet til deres bransje. Selskapet fikk løfte om at departementet skulle se på saken og komme tilbake. Det fremgår videre at selskapets rådgiver sendte en henvendelse til Finansdepartementet i juni 2012, med anmodning om departementets syn på konkrete skattemessige problemstillinger knyttet til aktive eiere. Etter å ha hatt saken liggende i over ett år besluttet Finansdepartementet den 29. mai å oversende henvendelsen til Skattedirektoratet for oppfølgning, til tross for at det var departementets vurdering det ble anmodet om. Skattedirektoratets syn er allerede kjent gjennom tidligere uttalelse.
Da brevet fra Herkules Capital ble sendt til Finansdepartementet 3. mai 2013, hadde det gått mer enn ett år fra ovennevnte møter og fra henvendelsen fra selskapets rådgivere, uten at departementet hadde respondert. Videre er det nå gått mer enn ett år siden selskapets rådgiver anmodet departementet om deres vurdering av konkrete problemstillinger knyttet til aktive eiere. Hittil har verken departementet eller Skattedirektoratet uttalt seg om disse konkrete problemsstillinger.
Det er ligningen for året 2007 vi snakker om. Nå er vi halvveis i 2013 uten at Finansdepartementet har medvirket til en tilfredsstillende avklaring. Den lange saksbehandlingstiden er ekstra vanskelig å forstå fordi ligningsmyndighetene ønsker å gjeninnføre tvangslønn.
Stortinget forutsatte at tvangslønn forsvant med skattereformen i 2004 i og med at beskatningen av kapital og lønn ble tilnærmet lik.
Jeg ber Finansdepartementet avklare om dette er en form for saksbehandling som er representativ for departementets generelle praksis, og i så fall om departementet mener at dette er en forsvarlig saksbehandling, sett hen til generelle prinsipper om god forvaltningsskikk.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet er ikke en ligningsinstans. Det faller således ikke innenfor departements myndighetsområde å avgjøre konkrete enkeltsaker, herunder å fastsette ligninger for skattytere. Det er ligningsmyndighetens oppgave å gjennomføre ligning og eventuelt foreta endringsvedtak dersom opprinnelig ligning viser seg ikke å være korrekt. Skattytere som bestrider resultatet av ligningsmyndighetens vedtak eller endringsvedtak, er henvist til å påklage vedtaket til høyere instans hos ligningsmyndighetene. Skattytere har også adgang til å kunne prøve gyldigheten av et vedtak rettslig hos domstolene.
Departementet har imidlertid blant annet som oppgave å utrede og forberede lovforslag for Stortinget og å avgi generelle fortolkningsuttalelser av prinsipiell art. Som ledd i vurderingen av det mer generelle spørsmålet som den konkrete saken det er vist til reiser, har departementet derfor avholdt møter med den berørte aktøren det vises til, interesseorganisasjoner og ligningsmyndighetene, samt hatt dialog med aktørens rådgivere. Innspillene departementet har mottatt, brukes til å følge opp regelverket på et overordnet nivå. Jeg viser til at den generelle problemstillingen er komplisert og også er gjenstand for diskusjon internasjonalt, blant annet i Sverige.
Når det gjelder den konkrete problemstillingen og den konkrete skattyteren det vises til, foreligger det et endringsvedtak for ligningen for inntektsåret 2007. Endringsvedtaket vil, slik jeg forstår det, bli gjenstand for rettslig prøving for domstolene.
Jeg viser for øvrig til mitt tidligere svar 20. juni 2013 til stortingsrepresentant Jørund Rytman(spørsmål nr. 1509) om det samme saksforhold og mitt svar av i dag på ditt spørsmål nr. 1657. Som det fremgår av disse svarene er det et grunnleggende skattemessig prinsipp at inntekter skal tilordnes den skattyter som etter de underliggende forhold har opptjent dem. Jeg viser også til at Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse 6. juni 2013 som gir nærmere retningslinjer for beskatningen av aktive eiere. Jeg har ingen innvendinger mot det som framkommer i denne uttalelsen.