Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1658 (2012-2013)
Innlevert: 23.08.2013
Sendt: 23.08.2013
Besvart: 29.08.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Flere medier har de siste dagene meldt at befal i Heimevernet uten noe forvarsel har mistet et øvelsestilskudd som utgjør en ikke ubetydelig del av deres økonomiske kompensasjonen. HV-befal må, som alle forsvarsansatte, kunne forvente ryddighet og forutsigbarhet med tanke på sin økonomiske situasjon.
Hva er årsaken til endringen, hvorfor er ikke befalet informert på forhånd, og hvordan vil statsråden sikre økonomisk forutsigbarhet og forsvarlig kompensasjon for HV-befalet, som gjør en viktig jobb for Forsvaret?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. august 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide om godtgjøring til befal i Heimevernet.
Heimevernet har de senere årene fått en sentral rolle i samfunnets kriseberedskap. De har i dag et territorielt ansvar, og skal i tillegg kunne forsterke annen militær tilstedeværelse i utsatte områder. Jeg er opptatt av at personellet godtgjøres på en hensiktsmessig måte for den viktige innsatsen de legger ned.
Forsvaret er en stor organisasjon med mange forskjellige kategorier personell, og mange ulike arbeidsavtaler. Som en konsekvens av et lønnsprosjekt nedsatt av Forsvarsdepartementet i 2007, ble det våren 2013 fremforhandlet en ny arbeidstidsavtale som omfattet store deler av Forsvarets virksomhet. Avtalen ble fremforhandlet mellom Forsvaret som arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene, og ble iverksatt 1. mai 2013.
Befal og vervede som kalles inn eller beordres til repetisjonstjeneste, kadre- og heimevernsøvelser har i mange år fått et omforent tillegg pr. tjenestegjørende dag. Tillegget skulle kompensere for all ekstra tjeneste på øvelse. Godtgjøringen som spenner fra 200 kroner (sersjant) til 600 kroner (oberstløytnant/høyere) ble utbetalt for hver øvingsdag. Dette tillegget ble ikke videreført i den nye «Arbeidstidsavtale for Forsvaret».
Det er hverken god forhandlingsskikk eller i tråd med etiske spilleregler i arbeidslivet å informere om detaljene i forhandlinger. Etter at avtalen var godkjent har Forsvaret gjennomført en omfattende opplæring om den nye avtalen, og det er gjennomført undervisning ved 35 forskjellige lokasjoner i Forsvaret.
Våre soldater, enten de gjennomfører førstegangstjeneste eller repetisjonsøvelse, skal behandles med respekt og få en respektabel godtgjøring. Forsvaret opplyser at de ser på muligheten for en ny kompensasjon for befal og vervede som kalles inn, eller beordres til repetisjonstjeneste, kadre- og heimevernsøvelser
Jeg legger til grunn at dette fører til en løsning som alle parter kan si seg fornøyd med.