Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1662 (2012-2013)
Innlevert: 23.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 04.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Statsministeren var på befaring på strekningen E18 Arendal – Tvedestrand da han deltok i Arendalsuka. Der ble det avgitt en del løfter i forbindelse med utbyggingen, så som oppstart i 2015/2016 og med ferdigstillelse i 2018.
Vil statsråden love å bevilge de ekstra midlene over statsbudsjettet i første planperiode som må til for at strekningen E18 Arendal – Tvedestrand skal stå ferdig senest 2018?

Begrunnelse

I NTP som er vedtatt, er det ikke lagt inn nok penger til at utbyggingen av E18 Arendal-Tvedestrand kan starte opp som forventet. Under Arendalsuka ble det allikevel lovet at oppstart skulle gå som planlagt. Midler i første planperiode må økes om løftene skal innfris. Ifølge Statens vegvesen mangler det penger til bl.a. oppkjøp av eiendommer på traséen der E18 er planlagt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn start på utbyggingen av E18 på strekningen E18 Arendal-Tvedestrand i første fireårsperiode, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Totalt er det lagt til grunn et statlig bidrag på 3 270 mill. 2013-kr, hvorav 150 mill. kr i første fireårsperiode. I tillegg er det lagt til grunn et bompengebidrag på om lag 1 100 mill. kr i tiårsperioden.
Prosjektet E18 Tvedestrand- Arendal er et omfattende prosjekt der det er mange forhold som må avklares før fysisk anleggsstart. Jeg viser i den sammenhengen til at det arbeides med reguleringsplanen for prosjektet, med sikte på godkjenning i 2014. Framdriftsplanen vil imidlertid være gjenstand for nærmere vurderinger, både i forbindelse med arbeidet med bompengesaken og Statens vegvesens arbeid med handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 (2023). Hensynet til rasjonell anleggsdrift vil være førende for prioriteringen av prosjektet.