Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1673 (2012-2013)
Innlevert: 27.08.2013
Sendt: 27.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Kan statsråden gi en oversikt over omfanget av den planlagte transport utenlandske firmaer/ sjåfører foretar mellom destinasjoner i Norge og hvilke tiltak regjeringen iverksetter for å øke kontrollen med og etterlevelse av kabotasjereglene?

Begrunnelse

Ansatte og speditører forteller om cowboytilstander i transportbransjen, hvor det ikke tas hensyn til kabotasjereglene og kravene om tilfeldighet.
Mange gir tilbakemelding om at mange kabotasjelass i Norge kjøres ut fra nøye planlagte ruteordninger, og klare tidsrammer.
Kabotasje er egentlig et unntak fra løyvereglene i det man egentlig plikter å ha løyve når man skal drive innenlandstransport i Norge.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har ikke tilgang til informasjon om transport som utenlandske transportører planlegger mellom destinasjoner i Norge. Eurostat, EUs statistikkorgan, har siden 2006 samlet statistisk materiale på basis av rapporteringsplikt for landene i EØS-området. Anslag for samlet prosentandel med godskabotasje utført av utenlandske kjøretøyer i Norge beregnet av årlig innenlandsk transportarbeid, målt i tonnkilometer, har fom. 2006 ligget på rundt 1 %. Siste to år har anslaget økt til 1,2 % i 2011 og 1,6 % i 2012. Det foreligger ikke statistikk for persontransportkabotasje. Tallene for godstransport er beheftet med usikkerhet. Jeg har nylig tatt initiativ overfor Statistisk sentralbyrå med sikte på å fremskaffe mer kunnskap om omfanget av kabotasje.
Jeg har tidligere uttrykt forståelse for transportbransjens bekymring for ulike konkurransevilkår sammenlignet med utenlandske transportører, og tilbakemeldinger om ulovlig kabotasje. Jeg har nylig besluttet å opprette en arbeidsgruppe mellom myndighetene og næringen, blant annet for å arbeide fram en felles forståelse av hva som er hovedutfordringene knyttet til kabotasje. Arbeidet skal omfatte både gods- og persontransport. Invitasjon fra Samferdselsdepartementet for deltagelse i arbeidsgruppen til NHO Transport, NHO Transport og logistikk, Norges Lastebileier-Forbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund er nettopp offentliggjort. I arbeidsgruppens mandat inngår å 1) gjøre rede for gjeldende rett og beskrive situasjonen i markedet,
2)komme med tilråding til mulige tiltak for bedre og mer effektiv kontroll av kabotasje, og
3) gi anbefalinger til mulige endringer i regelverket for kabotasje som eventuelt også kan inngå i kommende arbeid med å påvirke regelverket i EØS-området.
Arbeidsgruppens rapport skal offentliggjøres 1. mars 2014.
For øvrig har Samferdselsdepartementet nylig revidert rundskrivet om kabotasje innen godstransport, og presisert hva som skal regnes som internasjonal transport. Kjøring inn i Norge uten reell last, kan ikke regnes som internasjonal transport som gir grunnlag for etterfølgende kabotasje.