Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1676 (2012-2013)
Innlevert: 27.08.2013
Sendt: 28.08.2013
Besvart: 04.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Vil de delene av riksveiprosjekter som finansieres av bompenger og eller grunneierbidrag motta direkte (bevilgninger) eller indirekte (gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner) full kompensasjon for riksveiprosjektets kostnadsøkning som følge av opphevelsen av mva-fritaket?

Begrunnelse

I forslaget til statsbudsjett for 2013, Prop. 1LS (2012-1013) kap 10, ble det foreslått, og senere vedtatt av Stortinget, at mva-fritaket for vei og bane skulle oppheves med virkning fra 1/1-2013. Av proposisjonen fremgår at:

«Dette vil gi økte merverdiavgiftskostnader for Statens vegvesen ved bygging og drift av riksveier og for kommuner og fylkeskommuner ved bygging og drift av kommunale veier og fylkesveier.»

Videre fremgår det av proposisjonen at ordningen samlet sett er provenynøytral for staten

«…ved å øke bevilgningene til Statens vegvesen og merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner, …».

I Nasjonal Transportplan (2014-2023), hva gjelder riksveiprosjekter, kan det synes som om kun den delen av riksveiprosjektene som finansieres av statlige bevilgninger blir kompensert gjennom tilsvarende bevilgninger.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 33 fra transport- og kommunikasjonskomiteen til Meld.St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan, hvor jeg bl.a. skriver at ”merverdiavgiftsloven inneholdt tidligere fritak ved omsetning av tjenester som gjelder offentlig veg. Siden den opprinnelige begrunnelsen for fritakene ikke lenger gjør seg gjeldende, foreslo Regjeringen at fritakene skulle bli opphevet fra 1. januar 2013.
Opphevelsen av fritaket innebærer at det skal beregnes ordinær merverdiavgift ved omsetning av tjenester til offentlig veg. Dette vil gi økte merverdiavgiftskostnader for Statens vegvesen ved bygging og drift av riksveger og for kommuner og fylkeskommuner ved bygging og drift av kommunale veger og fylkesveger. De økte kostnadene ved bygging av veg ble foreslått kompensert gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet. Siden de økte bevilgningene motsvares av økte merverdiavgiftsinntekter, er omleggingen provenynøytral for staten.
Det vises også til Prop.1 S (2012-2013) for Samferdselsdepartementet side 38, der det står at opphevelsen av fritaket ikke endrer bompengeinnbetalingene fra trafikantene. Dette har regjeringen fulgt opp i NTP 2014-2023. Den statlige rammen som er lagt til grunn er økt både som følge av bruk av statlige midler og bruk av midler fra annen finansiering.”
Jeg viser videre til mitt svar på spørsmål 44 til NTP, som bl.a. viser et eksempel på håndtering av et tenkt bompengeprosjekt:

- Eksempel på håndtering av bompengeprosjekter (basert på 15,9 prosent økt mva.):
- Kostnadsanslag ekskl. mva.: 1 000 mill. kr
- Statlig andel ekskl. mva-kompensasjon: 500 mill. kr
- Bompengeandel: 500 mill. kr
- Mva-tillegg (0,159*500)+(0,159*500):159 mill. kr

Statlig andel inkl. mva-kompensasjon (500+159):659 mill. kr.”

Dette viser hvordan den økte kostnaden er forutsatt finansiert gjennom direkte, statlige bevilgninger.
I riksvegprosjekter der bidrag fra andre, som fylkeskommuner eller kommuner, inngår, vil den statlige andelen øke som følge av økt merverdiavgift også på denne delen av investeringen.