Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1702 (2012-2013)
Innlevert: 06.09.2013
Sendt: 09.09.2013
Besvart: 16.09.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva akter statsråden og regjeringen, dvs. andre statsråder som justisministeren samarbeider med, å gjøre fremover for å bidra til å løse sak knyttet til at to gutter på 11 og 13 år, i strid med rettskraftig dom, holdes i skjul av sin mor i Brasil og ikke gjenforenes med sin far, Tommy Bless?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av Tommy Bless, far til to gutter på 11 og 13 år, som i strid med rettskraftig dom holdes i skjul av sin mor i Brasil. Ifølge gitte opplysninger skjer også tilbakeholdelsen av barna for far på en måte som virker ytterligere til skade for barna. Barna er tatt ut av skolen og oppholder seg kun kort tid på hvert sted. Far har overfor undertegnede påpekt at både Statsministeren kontor, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet på ulike måter har vært involvert, men at det hele fortsatt står i stå. Ifølge far har han nå kun fått beskjed om "å krysse fingrene", og at det hele nå beror på brasilianske myndigheter. Spørsmålet som reiser seg er hva norske myndigheter på egen kjøl og/eller i samarbeid med andre allierte land, rent konkret har tenkt å gjøre fremover for å påvirke brasilianske myndigheter til å sluttføre en prosess som har vart svært lenge og altså innebærer at far og barn har rett til å gjenforenes i Norge.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Barnebortføring skaper stor fortvilelse hos dem som opplever det. Arbeidet med disse sakene er svært viktige og jeg vil understreke at de de gis høy prioritet i Justis- og beredskapsdepartementet. Denne regjeringen har arbeidet målrettet for å bedre barns vilkår på mange områder, inkludert på området barnebortføring til og fra Norge.
I denne og lignende saker har Arbeiderpartiets lokale stortingsrepresentanter vært verdifulle medspillere og vært i aktiv dialog med både departementer og berørte parter.
Regjeringen ser meget alvorlig på internasjonal barnebortføring. Der det kan synes som om Haag-konvensjonens bestemmelser ikke følges på en tilfredsstillende måte, tar departementet, sammen med Utenriksdepartementet og lokal ambassade/konsulat, opp saken med myndighetene i det landet barna er bortført til. Dette skjer igjennom vanlig diplomatisk kontakt, og på høyt nivå. Det nedlegges et betydelig arbeid fra norske myndigheter side for å forsøke å løse sakene, og for at myndighetene i det landet barna er bortført til skal sette i verk alle nødvendige tiltak for at konvensjonens bestemmelser etterleves.