Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1685 (2012-2013)
Innlevert: 29.08.2013
Sendt: 29.08.2013
Besvart: 05.09.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Når elever mobbes ut av grunnskolen, av både elever og lærere blir jeg rystet.
Mener arbeidsministeren vi gjør nok for ofrene, og hvordan vil statsråden bidra slik at de det gjelder, kan få støtte til å fullføre studiet sitt i utlandet dersom dette viser seg hensiktsmessig?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med en ung kvinne som har blitt mobbet ut av skolevesenet, av både medelever og lærere. Dette har forståelig nok vært en enorm påkjenning for vedkommende som har ført til selvskading, spiseforstyrrelser, traumer og selvmordsforsøk. Listen er lang. Når hun endelig kommer inn på et program i Spania, viser det seg at hun får bygget opp selvtillit og kunnskap nok til å få gode karakterer og utsiktene hennes virker lyse. Helt til hun møter en leder i NAV systemet, som mener hun har mulighet til å søke seg til å bli "ung ufør". Dette syns jeg er et forkastelig menneskesyn. Hun vil gjerne ta siste året for å kunne få studiekompetanse ved nettopp denne skolen som har løftet henne dit hun er i dag. Hun har vist at hun kan og vil, og nå har hun fått muligheten. Kan det utvises skjønn, slik at man får støtte til utenlandsstudier, finansiert av NAV når det er det norske skolesystemet som i utgangspunktet har fratatt henne muligheten til å følge et normalt utdanningsløp.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er enig med representanten Kjønaas Kjos i at det alltid er best at utsatte unge som står i fare for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv, er i aktivitet og blir fulgt opp av Arbeids- og velferdsetaten med hensiktsmessige tiltak. Jeg vil i denne sammenheng vise til Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid, som regjeringen nylig har lagt fram.
Jeg forstår ut fra begrunnelsen til spørsmålet at det kommer som en følge av saken representanten refererer til i begrunnelsen, og som gjelder arbeidsavklaringspenger ved utdanning i utlandet. Når det gjelder spørsmålet om støtte til fullføring av utenlandsstudier gjennom Arbeids- og velferdsetaten, har jeg tidligere redegjort for det i mitt svar til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1649 fra stortingsrepresentant Bente Thorsen. Jeg viser til dette svaret.
Jeg er videre helt enig med representant Kjønaas Kjos i at det er opprørende at elever blir mobbet i grunnskolen. Mobbing er noe av det vondeste unge mennesker kan bli utsatt for. Regjeringen gjør og har gjort mye for å komme mobbing i skolen til livs. Det betyr imidlertid ikke at vi er fornøyd. Vi vil stadig evaluere og forsterke innsatsen, fordi ett barn som mobbes er ett for mye.
Problemstillinger om mobbing i skoleverket hører ikke under mitt ansvarsområde, men tilligger kunnskapsministeren. Jeg vil imidlertid vise til at regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing (2011-2014). Partene har forpliktet seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Gjennom Manifest mot mobbing (2011-2014) vil partene bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene skal bistå det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Tema for årets kampanje er ”Voksne skaper vennskap – sammen”.
Det gjennomføres en rekke satsinger og tiltak for å motvirke mobbing i skolen. Jeg vil kort nevne at Kunnskapsdepartementet i år har etablert et nytt nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, som skal bistå skoler og kommuner i blant annet kampen mot mobbing. Barneombudet har fått flere stillinger for å arbeide mot mobbing. To ferske lovendringer skal sikre mobbeofrenes rettigheter bedre, og det er ført tilsyn med skolenes psykososiale miljø i 2010 og 2011. Satsingen Bedre læringsmiljø går over 5 år for å bidra til at skolene arbeider systematisk med læringsmiljøet, og opplæringsloven er endret for å gi elever bedre rettsikkerhet i denne typen saker. Senest i høst er det igangsatt et eget tiltak for å gi målrettet støtte til kommuner med høye mobbetall og det er nedsatt et offentlig utvalg for å vurdere virkemidler mot mobbing.