Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1691 (2012-2013)
Innlevert: 02.09.2013
Sendt: 02.09.2013
Besvart: 09.09.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Det vises til Rundskriv Udir-01-2013 som kom 25.06.13 og som beskriver regler for godkjenning av utdanning i utlandet for elever i videregående skole som velger å dra på utveksling. I dette tilfellet kom rundskrivet svært sent og flere elever hadde allerede bestemt seg for å reise ut på utveksling.
Hvordan vil statsråden sørge for at disse elevene ikke blir skadelidende av de nye bestemmelsene?

Begrunnelse

Det er positivt at elever velger å ta deler av videregående opplæring i utlandet. For at dette skal være en positiv opplevelse for studentene, er det viktig at de kan forholde seg til forutsigbare regler for godkjenning av utdanningen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Reglene i forskrift til opplæringsloven for godkjenning av opplæringsår i utlandet ble endret i 2012. Endringene og gjeldende regelverk ble på vanlig måte beskrevet i et eget rundskriv, Rundskriv Udir-6-2012. Blant annet er det i rundskrivet gjort rede for at noen utvekslingselever vil måtte ta noen fag som privatist eller elev etter hjemkomsten for å oppfylle kravene til vitnemål. Rundskriv Udir-01-2013, som representanten viser til, omhandler fag- og timefordeling og tilbudsstruktur etter Kunnskapsløftet og presenterer ingen nye vilkår eller regler for godkjenning av utenlandsopphold.
Forutsigbarhet er viktig for elever som planlegger utenlandsopphold. Igjennom endringene i regelverket i 2012 er det blant annet lagt til rette for at fylkeskommunen kan gi forhåndstilsagn om godkjenning av utenlandsopphold, jf. forskriften § 1-16 annet ledd siste punktum. Ordningen med forhåndstilsagn er i praksis en bindende forhåndsgodkjenning under forutsetning av at eleven fullfører og består den aktuelle opplæringsordningen. Et slikt forhåndstilsagn gir utvekslingselever en trygghet om at opplæringen i utlandet blir godkjent når eleven kommer hjem.