Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1693 (2012-2013)
Innlevert: 02.09.2013
Sendt: 03.09.2013
Besvart: 09.09.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan statsråden forsikre om at direktøren for Rikskonsertene og andre ledere i statlige organisasjoner benytter det hotelltilbudet som er best ut fra en kost/nytte-betraktning, og ikke diskriminerer hotelltilbud der eieren av hotellet har sympatier for politiske partier som lederen for den statseide organisasjonen ikke liker?

Begrunnelse

Rikskonsertene er underlagt Kulturdepartementet og formålet er å gjøre levende musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for alle mennesker i landet. Rikskonsertene bør søke å nyttemaksimere hver krone i inntekt og bevilgninger ut fra sitt formål. Det blir derfor underlig når direktøren for organisasjonen uttaler at hun aldri skal sjekke inn på et Thon-hotell mer, fordi eieren av hotellet har gått ut og støttet et annet politisk parti enn det direktøren for Rikskonsertene er medlem av.
Det ønskes besvart i hvilken grad man har anledning til å velge "politisk" som leder i et statlig organ ved å boikotte produkter og tjenester på denne måten.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Innkjøp av tjenester til statlige organisasjoner er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket stiller blant annet krav til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Dette skal bidra til effektiv ressursbruk i offentlig sektor og at kun saklige krav knyttet til pris- og kvalitet/ytelse blir lagt til grunn for valg av leverandør. Anskaffelsens størrelse bestemmer hvor strenge krav som stilles til dokumentasjon av at disse følges.
Også ved enkeltvise tjenestereiser gjelder samme krav til saklighet ved valg av overnatting. I tillegg er det et krav at reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget. Der det er inngått rabattavtaler plikter arbeidstaker å benytte disse så langt det er mulig.
Det er opp til det enkelte departement å påse at regelverket følges både av departementet selv og av underliggende organisasjoner.
Når det gjelder den konkrete saken, har Kulturdepartementet bekreftet at direktøren for Rikskonsertene er innforstått med dette.