Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1694 (2012-2013)
Innlevert: 03.09.2013
Sendt: 03.09.2013
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 13.09.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Tilskuddsordningen for utbygging av bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal spesielt sikre at hjemmet til barn med funksjonshemming blir tilpasset den enkeltes behov. Mye tyder på at kommunenes retningslinjer for hvem som skal få tilskudd er snevre og rigide, noe som ikke er intensjonen fra Husbanken.
Hva gjør statsråden for å sikre at kommunenes retningslinjer ikke står i veien for at familier som har krav på tilskudd får det, og at de enkelte familiene behandles mest mulig likt?

Begrunnelse

Da særfradraget ble avviklet skulle Husbankens tilskudd til tilpasning av boliger være med å bidra til en mer hensiktsmessig, rettferdig og tidsmessig ordning. Tilskuddene fordeles av Husbanken gjennom de enkelte kommunene.
I en sak publisert 20. juni 2013 på handikappnytt.no fortelles historien om en familie med et funksjonshemmet barn som ikke får tilskudd til utbygging av boligen. Årsaken til det er blant annet at begge foreldrene har høyere utdanning, fulltidsjobber og tjener mer enn 800 000 kroner i året samlet. Ifølge tidsskriftet Handikappnytt håndhever kommuner kriteriene så strengt at 90 prosent av midlene de hadde til rådighet i fjor sto ubrukt.
Ifølge Husbankens egne hjemmesider poengterer administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, i mai 2013 at han forventer at kommunene utøver et romslig skjønn nå når ordningen er styrket såpass mye, og at han forutsetter at kommunene faktisk bruker de tildelte midlene i løpet av året. I tillegg påpekes det at familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd, og at kommunene ikke bør benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker.
Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.
Ifølge direktør Øistensen skal både kommunene og den enkelte ha sikkerhet om at det er bistand å få og at kommunene ikke trenger å spare eller være strenge i utmålingen i frykt for at det kan bli tomt for penger, fordi Husbanken har holdt tilbake en andel for akkurat slike formål.
Dette taler for at kommunenes retningslinjer ikke samsvarer med intensjonen fra Husbanken, og som medfører store konsekvenser for den enkelte.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har styrket tilskudd til tilpasning betydelig i statsbudsjettene for 2012 og 2013. Styrkingen har vært knyttet til et generelt behov for å øke tilgjengeligheten i boligmassen for at flere skal kunne bo hjemme lenger ved sykdom og funksjonsnedsettelser. I tillegg er ordningen ytterligere styrket som følge av utfasing av skattefradrag for særlig store sykdomsutgifter. Totalt er rammen for tilskudd til tilpasning i statsbudsjettet for 2013 på 172,5 millioner.
I forbindelse med kommunenes rapportering for bruk av tilskudd til tilpasning for 2012 ble det kjent at en del av midlene kommunene hadde fått tildelt, var ubrukt. Dette har jeg uttrykt stor bekymring over. Jeg ba Husbanken sette i gang tiltak for å gjøre tilskuddet mer kjent, etterspurt og brukt ute i kommunene. Husbanken har fulgt dette opp gjennom aktivt å informere om tilskuddet i sin ordinære dialog med kommunene, i møter, konferanser og gjennom media. Videre har Husbanken utarbeidet en standard kunngjørings- og nyhetstekst om tilskuddsordningen til bruk på kommunenes egne nettsider. En tilsvarende informasjonstekst er sendt til funksjonshemmedes organisasjoner slik at de på samme måte, kan informere sine medlemmer.
Hjemdal påpeker videre en annen viktig utfordring som jeg også er opptatt av. Dette gjelder hvordan vi skal sikre at kommunene forvalter, behandler og tildeler tilskudd i henhold til intensjonene med tilskuddsordningen. Det er store variasjoner i kommunenes praksis for tildeling av tilskudd. For å sikre en mer lik behandling og praksis mellom kommunene har Husbanken utarbeidet en ny veileder. Målgruppen for veilederen er kommunale saksbehandlere som behandler søknader om tilskudd til tilpasning. I denne nye veilederen presiseres det at en helhetlig vurdering av familienes økonomi etter gjennomført tilpasning av boligen, må legges til grunn ved vurdering av søknaden. Det er særskilt påpekt at kommunene ikke bør benytte absolutte inntektsgrenser i saker der husstander med medlemmer med nedsatt funksjonsevne har behov for omfattende og kostnadskrevende tilpasningstiltak. I denne forbindelse vil jeg imidlertid presisere at det ikke foreligger noen rett til tilskudd, tilpasningstilskuddet ikke er en rettighetsbasert ordning. Dette er en behovsprøvd tilskuddsordning som forvaltes av kommunene, og det må være rom for lokalt skjønn og tilpasninger.
Nå i september har Husbanken igangsatt en mediekampanje for å synliggjøre at det fortsatt er ubrukte midler til tilpasningstiltak til rådighet. Overfor kommunene vil Husbanken videre prioritere målrettede tiltak mot de kommuner som ikke har tilpasset sin praksis til det som er beskrevet i den nye veilederen til ordningen. Gjennom aktiv dialog og styrket veiledning vil Husbanken påvirke kommunene til å praktisere ordningen i tråd med regjeringens intensjoner. Jeg har tro på at de igangsatte tiltakene samlet vil føre til økt bruk og mer lik og bedre tilskuddsforvaltning i kommunene.