Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1698 (2012-2013)
Innlevert: 05.09.2013
Sendt: 05.09.2013
Besvart: 12.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Stiftelsen Organdonasjon kan ikke lengre få støtte fra Extrastiftelsen fordi staten har endret tilskuddsreglene.
Hvordan vil statsråden sørge for at stiftelsen Organdonasjon får forutsigbare rammer, minst lik dagens nivå, slik at de kan fortsette den viktige kampen de gjør for å redde flere menneskeliv?

Begrunnelse

Oslo universitetssykehus har det største transplantasjonssenteret i Europa, og ferske tall viser at det aldri før har blitt gjennomført så mange organdonasjoner på ett år. Det er også rekordmange nordmenn som nå sier ja til donasjon. I 2011 ble det utført totalt 469 organtransplantasjoner ved sykehuset. Dette er en økning på 53 transplantasjoner fra 2010, viser tall fra OUS sin hjemmeside. Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Rekordtilgangen på donorer, har Stiftelsen stor del av æren for: Ved hjelp av små kort til å ha i lommeboken, får de mennesker til å signere seg som donorer. Flere nordmenn sier stadig ja til donasjon. I 2011 sa 79 prosent ja til donasjon, mot 72 prosent i 2010.
Her hjemme får også eldre personer tilbud om nyretransplantasjon. Dette er unikt sammenlignet med andre land, og det oppgis en innsparing på ca. 650.000 kroner per år per pasient som behandles med transplantasjon istedenfor dialyse. Alt dette tatt i betraktning, har ikke støtte til denne Stiftelsen økt. De får beskjed om å skaffe midler fra det private, mens næringslivet ser på deres arbeid som et offentlig ansvar. I sommer kom det nye retningslinjer for hvem som kan motta midler fra Extrastiftelsen, som til nå har vært en svært viktig bidragsyter for Stiftelsen Organdonasjon.
Både Lotteritilsynet og Kulturdepartementet krever at de som mottar midler må være godkjent som en lotteriverdig organisasjon. Dersom Stiftelsen Organdonasjon ikke får denne konsesjonen fordi de ikke er en typisk medlemsorganisasjon, vil de miste midler, noe som får store konsekvenser for deres videre drift. Jeg ønsker å få vite hvordan ministeren mener det er riktig at en stiftelse som bruker all sin tid på å skaffe donorer slik at Norge som helsenasjon kommer godt ut i transplantasjonsstatistikker verden over, ikke skal få økte statlige midler til sitt arbeide som i stor grad kommer det offentlige helsevesenet til gode.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Stiftelsen Organdonasjon har i flere år mottatt tilskudd over statsbudsjettet. 12012 ble stiftelsen tildelt 5 mill. kroner over kapitel 781, post79, en økning fra 3 mill. kroner i 2009. Regnskap for Stiftelsen Organdonasjon for 2012 viser at ytterligere 600 000 kroner ble mottatt fra andre kilder, herunder 110 000 kroner fra Extrastiftelsen.
Spørsmålet om tildeling av midler fra Extrastiftelsen og endret praksis har vært forelagt Kunnskapsdepartementet, som uttaler:

"Lotteriloven stiller krav om at de som mottar lotteriinntekter må være godkjent som lotteriverdig organisasjon. Extrastiftelsens tillatelse er gitt med hjemmel i den loven, og organisasjonene som mottar midler fra Extrastiftelsen må derfor søke om godkjenning som lotteriverdige. Det har vært en forutsetning siden spillet Extra ble etablert at organisasjonene som mottar midler fra Extrastiftelsen var lotteriverdige, men dette har ikke vært formalisert tidligere. Kravet om lotteriverdighet ble tatt inn i Extrastiftelsens tillatelse til å drive spillet Extra i perioden 2013 - 2015, som ble utstedt av Kulturdepartementet 21. februar 2013.
Det er Lotteritilsynet som vurderer hvilke organisasjoner som kan anses som lotteriverdige. Vurderingene som er gjort nå er i tråd med det som har vært Lotteritilsynets tolkningspraksis i lang tid. Kulturdepartementet er imidlertid i dialog med både Lotteritilsynet og Extrastiftelsen for å se om det er behov for spesielle tilpasninger knyttet til kravet om at organisasjoner som mottar midler fra Extrastiftelsen skal være lotteriverdige."