Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1699 (2012-2013)
Innlevert: 05.09.2013
Sendt: 05.09.2013
Besvart: 10.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Fritt sykehusvalg også skal gjelde private røntgeninstitutter.
Er det i realiteten fritt sykehusvalg når reisekostnader kun dekkes når man benytter det nærmeste røntgeninstituttet?

Begrunnelse

Regjeringens tiltak for å få ned ventelistene for MR-undersøkelser er at private radiologiske institutter fra 1.1.2014 skal inngå i ordningen med fritt sykehusvalg på samme måte som offentlige sykehus. På denne måten mener Regjeringen at pasienter vil reise til det instituttet som har kortest ventetid, og den samlede kapasitet blir bedre utnyttet. Dette er i utgangspunktet bra, men jeg lurer på om valgfriheten er reell.
Av forarbeidene til lovendringen i pasientrettighetsloven fremgår det at reisekostnader ikke vil bli dekket for de pasienter som velger et annet røntgeninstitutt enn det som ligger nærmest deres bosted. Man kan derfor anta at den reelle valgfriheten for pasienten blir illusorisk.
Både Helse Sør-Øst og Helse Vest tok opp dette i sine høringsuttalelser og pekte på at det var uheldig med et slikt unntak for reiseutgifter. Lovforslaget ble likevel vedtatt, uten forutsetning om at reisekostnader skal dekkes slik pasienten har krav på når man velger en radiologisk undersøkelse hos et offentlig sykehus.
Når denne viktige forutsetningen ikke kommer klart fram, kan det synes uheldig og misvisende at Regjeringen «markedsfører» ordningen med fritt sykehusvalg for private radiologiske institutter som om den vil gjelde på samme måte som for offentlige sykehus.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Retten til dekning av utgifter ved reise til en helsetjeneste er regulert i syketransport-forskriften. Hovedregelen er at pasienten får dekket reise til nærmeste sted. Det er likevel slik at pasienten i tillegg får dekket reiseutgifter til alle private radiologiske virksomheter som har avtale med regionalt helseforetak og som ligger i pasientens bostedsregion. Regionene varierer som kjent i størrelse fra tre til ti fylker.
Jeg mener det er viktig at de private radiologiske virksomhetene blir omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg, og kommer på listen på www.frittsykehusvalg.no. Derfor utvides fritt sykehusvalg til å omfatte private radiologiske virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak. Dette vil gjøre det lettere for både pasienten og pasientens fastlege å orientere seg om hvor det er kortest ventetid. For meg har det vært viktigst å bruke ressurser på å øke kapasiteten fremfor å øke reisedekning for svært lange reiser for radiologiske undersøkelser gjennom fritt sykehusvalg. Hvis Stortinget ønsker å prioritere annerledes så vil det være en sak som er naturlig å ta opp i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.