Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1705 (2012-2013)
Innlevert: 11.09.2013
Sendt: 12.09.2013
Besvart: 18.09.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med å vurdere innføring av pepperspray som et sikkerhetstiltak for de ansatte i Tolletaten?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser innledningsvis til mitt skiftelige svar på spørsmål om samme tema fra representanten Leirstein datert 9. april 2013, hvor jeg opplyser om at Finansdepartementet forventer å motta en anbefaling fra Toll- og avgiftsdirektoratet i løpet av 2. halvår 2013. Finansdepartementet vil deretter på vanlig måte gjøre en vurdering av spørsmålet. Spørsmålet om etatens tjenestemenn skal ha anledning til å benytte pepperspray til selvforsvar er et prinsipielt spørsmål som krever grundig behandling. Jeg har tiltro til at direktoratet vil gi en anbefaling etter den tidsplanen jeg allerede har opplyst om.
Både jeg og Toll- og avgiftsdirektoratet tar sikkerheten til Toll- og avgiftsetatens tjenestemenn på alvor. Tollregionene rapporterer rutinemessig inn uønskede hendelser om trusler og vold til Toll- og avgiftsdirektoratet. Denne rapporteringen viser en viss økning i uønskede hendelser. Som nevnt i mitt svar i april, kan direktoratet ikke konkludere med at dette betyr en reell økning, da økningen også kan innebære at etatens ansatte har blitt flinkere til å rapportere avvik. Direktoratet opplyser også at deres vurdering av de konkrete hendelsene som rapporteres, ikke gir et tydelig bilde som tilsier at pepperspray ville vært det rette virkemiddel for å bedre sikkerheten for etatens tjenestemenn. Det viktige er hele tiden hvordan vi kan ha den beste tryggheten for våre tollere og herunder om pepperspray er et hensiktsmessig virkemiddel for å trygge tollernes hverdag.
Regjeringen har for øvrig satset sterkt på Toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Siden 2005 er det bevilget over 100 mill. kroner til investering i utstyr, mens etatens driftsramme er styrket med om lag 80 mill. kroner. Det er også innført nye virkemidler i grensekontrollen. I tillegg til oppstart av prøveprosjekt med blålys og utrykningsstatus, er det etablert en omfattende elektronisk tilstedeværelse på ubemannede grenseoverganger mot Sverige.
Jeg har ved mange anledninger de siste årene møtt tollere som hver dag gjør en viktig og samtidig en utfordrende jobb. Det er all mulig grunn til å være stolte av innsatsen etatens tjenestemenn gjør både på grensa og ellers.