Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1712 (2012-2013)
Innlevert: 16.09.2013
Sendt: 17.09.2013
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 27.09.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvor stor andel av midlene omprioritert fra skattefradraget for store sykdomsutgifter til ordningen med boligtilpasning for funksjonshemmede ble brukt i 2012, og hvor stor andel av midlene for 2013 ble benyttet i første halvdel av 2013?

Begrunnelse

I 2012 startet regjeringen avviklingen av skattefradraget for store sykdomsutgifter. Innsparingene fra denne avviklingen skulle benyttes til tilsvarende støtteordninger, blant annet til tilpasning av boliger. Men ifølge en artikkel på NRK Ytring 20/7-2013 ble bare ca. halvparten (56,7 millioner) av rammen på over 100 millioner benyttet i 2012. I år er bare 13,7 mill. kroner av en ramme på 172,5 mill. kroner benyttet per 1. juli, dvs. under en tidel. Det er bekymringsverdig dersom ordningene som skulle erstatte skattefradraget ikke treffer målgruppene de var ment å treffe.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har styrket tilskudd til tilpasning betydelig i statsbudsjettene for 2012 og 2013. Styrkingen har vært knyttet til et generelt behov for å øke tilgjengeligheten i boligmassen for at flere skal kunne bo hjemme lenger ved sykdom og funksjonsnedsettelser. I tillegg ble ordningen som det vises til i ditt spørsmål, ytterligere styrket som følge av utfasing av skattefradrag for særlig store sykdomsutgifter.
Bakgrunn for utfasing av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter var et ønske om en mer rettferdig og sosial fordelingsprofil på innrettingen av midlene. Mange vanskeligstilte grupper så ut til å falle ut av fradragsordningen på grunn av skattebegrensingsregelen eller manglende kunnskap om fradragsmulighetene. Midlene ble overført til andre eksisterende økonomiske støtteordninger i flere departement. Kommunal- og regionaldepartementets tilskudd til tilpasning ble vurdert som et godt og egnet virkemiddel for å kompensere for den delen av særfradraget som tidligere hadde gått til boligtiltak. På bakgrunn av dette ble tilskudd til tilpasning styrket med 23 millioner kroner i 2012 og 17,5 millioner kroner i 2013. Totalt er årets bevilgning for tilskudd til tilpasning 172,5 millioner kroner. De omprioriterte midlene fra særfradragsordningen utgjør dermed kun en liten del av den totale tilskuddsbevilgningen.
I forbindelse med kommunenes rapportering for bruk av tilskudd til tilpasning for 2012 ble det som du korrekt redegjør for, kjent at en del av midlene kommunene hadde fått tildelt, var ubrukt. Dette er en situasjon som også jeg er lite glad for, særlig fordi dette er et viktig satsingsområde innenfor regjeringens boligpolitikk. Det er et mål at så mange som mulig skal kunne bo hjemme også dersom de får nedsatt funksjonsevne. Husbanken fikk derfor tidlig i 2013 i oppdrag å sette i gang tiltak for å gjøre tilskuddet mer kjent, etterspurt og brukt i kommunene. Husbanken har fulgt opp dette gjennom aktivt å informere om tilskuddet i sin ordinære dialog med kommunene, i møter, konferanser og gjennom media. Husbanken har også utarbeidet en standard kunngjørings- og nyhetstekst om tilskuddsordningen til bruk på kommunenes egne nettsider. En tilsvarende informasjonstekst er sendt til funksjonshemmedes organisasjoner slik at de på samme måte, kan informere sine medlemmer om ordningen. Nå i september har Husbanken igangsatt en mediekampanje for å synliggjøre at det fortsatt er ubrukte midler for 2013 til rådighet for tilpasningstiltak.
I tillegg til tiltak for å øke etterspørselen, har Husbanken utarbeidet en ny veileder for å sikre at kommunene forvalter, behandler og tildeler tilskuddet i henhold til intensjonene med ordningen. Det har vist seg at det er store variasjoner i kommunenes praksis for tildeling av tilskudd. Målgruppen for den nye veilederen er kommunale saksbehandlere som behandler søknader om tilskudd til tilpasning. Formålet er å sikre mer rettferdig og likere behandling og praksis når det gjelder kommunenes forvaltning av tilskuddet. I den nye veilederen er det også presisert at kommunene ikke bør benytte absolutte inntektsgrenser i saker der husstander med medlemmer med nedsatt funksjonsevne har behov for omfattende og kostnadskrevende tilpasningstiltak.
Jeg håper og tror at tiltakene som er i gangsatt, vil føre til økt etterspørsel og bruk av tilskuddet ute i kommunene til glede for de som trenger slike tilskudd. Økt bruk av tilskuddet er et tema departementet følger tett opp i styringsdialogen med Husbanken.