Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1716 (2012-2013)
Innlevert: 17.09.2013
Sendt: 18.09.2013
Besvart: 26.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Medfører det riktighet at Jernbaneverket skal overta ansvaret for terminaler, utstyr og personell og selv uten konkurranse utføre og drifte alle landets jernbaneterminaler?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har fått henvendelser fra de største private samlasterne/aktørene i jernbanemarkedet i Norge om at Samferdselsdepartementet har pålagt Jernbaneverket fremforhandle avtale med dagens terminaloperatører for å overta driften av jernbaneterminalene i hele landet.
Dette vil føre til monopolisering av terminaldriften og vil sannsynligvis føre til betydelig høyere kostnader for brukerne. Konkurransekraften på jernbane for norsk næringsliv vil trolig bli sterkt redusert og sannsynligvis resultere i at godstrafikken flyttes tilbake til veiene igjen, noe et samlet Storting ikke ønsker slik innstillingen til Nasjonal Transportplan 2014-2023 definerer.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er viktig å skille på driftsansvaret og selve utførelsen av den daglige driften av terminalene. Det er riktig at det pågår en prosess om at Jernbaneverket skal overta driftsansvaret for statlige godsterminaler som i dag eies av NSB v/Rom Eiendom AS og drives av NSB v/CargoNet AS. Bakgrunnen er at Statens Jernbanetilsyn som er markedsregulatør for jernbanetrafikken, og flere transportselskaper som i dag driver godstransport på det norske jernbanenettet i konkurranse med CargoNet, har uttrykt ønske om at Jernbaneverket som ikke selv driver med godstransport, overtar driftsansvaret for disse godsterminalene. Den daglige driften kan, når ansvaret er overført Jernbaneverket, enten utføres i egen regi av Jernbaneverket eller konkurranseutsettes.
I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 fremgår det at det tas sikte på at Jernbaneverket som har forvaltningsansvaret for det statlige jernbanenettet, også overtar driftsansvaret for de statlige kombiterminalene uten en samtidig konkurranseutsetting. Videre fremgår det i meldingen at vilkårene for overdragelse eller leie av grunn og utstyr må avklares med bl.a. NSB v/ Rom Eiendom og CargoNet, og at regjeringen deretter vil ta endelig stilling til om driftsansvaret skal overføres til Jernbaneverket. Spørsmålet om de statlige godsterminalene skal drives i egen regi eller konkurranseutsettes, reguleres ikke av anskaffelsesregelverket, men er en vurdering om hva som totalt sett vil være mest hensiktsmessig.
Forhandlingene om overdragelse/leie av grunn og utstyr er ikke avsluttet, og regjeringen har derfor ennå ikke tatt endelig stilling til om driftsansvaret skal overføres til Jernbaneverket.