Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1720 (2012-2013)
Innlevert: 23.09.2013
Sendt: 24.09.2013
Besvart: 27.09.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Jeg viser til omtalen av fremdrift og forslag om økte bevilgninger til fullskalaprosjektet på Mongstad i Prop. 149 S (2012-2013).
Hvilken ny informasjon har departementet fått siden Stortinget sist ble orientert om fremdriften i fullskalaprosjektet i Prop. 149 S (2012-2013) 7. mai i år som har gjort at departementet nå har besluttet å ikke videreføre fremdriften for prosjektet frem til det planlagte konseptvalget våren 2014 som regjeringen der presenterte?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I arbeidet med forslag til statsbudsjett for 2014 besluttet regjeringen at planleggingen av et fullskala anlegg for CO2-håndtering på Mongstad skal avsluttes.
Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimasatsing. Delrapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram denne uken, bekrefter med forsterket tyngde at vi må strekke oss langt i innsatsen for å finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser. Samtidig innebærer utvikling av nye teknologier høy risiko, og vi må alltid være forberedt på at noen veivalg ikke fører fram eller blir mer krevende enn forventet. Av statens samlede bevilgninger til CO2-håndtering til og med 2012 har under 20 prosent gått til fullskalaprosjektet på Mongstad.
Beslutningen om å avslutte fullskalaprosjektet på Mongstad er tatt etter en helhetlig vurdering. Som beskrevet i Prop. 149 S (2012-2013), har planleggingsarbeidet siden våren 2011 i hovedsak vært lagt opp til å sikre kunnskap og oversikt over aktuelle teknologier gjennom et teknologikvalifiseringsprogram. Dette arbeidet har vært av mer generell karakter, og har bidratt til å utrede og kvalifisere mulige teknologier. Arbeidet med teknologikvalifisering avsluttes i løpet av 2013. Vi har aldri visst så mye om CO2-håndtering som nå. Planleggings- og forberedelsesarbeidet går derfor gradvis over i en ny fase og blir i større grad mer spesifikt rettet mot anlegget på Mongstad. I 2014 vil kostnadene være langt mer spesifikke for prosjektet på Mongstad enn til nå. Det er derfor riktig og ryddig å avklare om prosjektet skal videreføres i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.
Ved dette veiskillet har regjeringen lagt vekt på å fortsette arbeidet med å utvikle og realisere løsninger for fangst og lagring av CO2. I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 foreslår vi derfor en ny helhetlig strategi for CO2-håndtering, som omfatter avvikling av arbeidet med fullskala CO2-håndtering på Mongstad og alternative tiltak, blant annet styrket innsats ved teknologisenteret på Mongstad og økt satsing på forskning og utvikling.
Stortinget har for øvrig blitt fortløpende orientert om utviklingen i fullskalaprosjektet på Mongstad gjennom de budsjettproposisjoner som er framlagt, og senest gjennom Prop. 149 S (2012-2013).