Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1722 (2012-2013)
Innlevert: 25.09.2013
Sendt: 25.09.2013
Besvart: 04.10.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Andelen gods på bane har lenge gått i feil retning. Jernbanen sliter med konkurranseevnen når det gjelder godstransport.
Mener statsråden det er riktig at Jernbaneverkets overtakelse av eierskapet til godsterminalene også skal innebære et terminalmonopol der alle terminaltjenester skal kjøpes av Jernbaneverket, og hvordan mener statsråden dette vil påvirke konkurranseevnen?

Begrunnelse

I Nasjonal transportplan for 2014-2023 sier regjeringen at de vil "legge til rette for mer effektiv godstransport". Dette harmonerer dårlig med den trenden vi har sett siden 2008 hvor godstransport på jernbane har tapt betydelige godsmengder til fordel for veitransport.
Private godstransportører melder bekymring for at Jernbaneverket nå truer om at de ikke skal få fortsette terminaldrift fra nyttår. På spørsmål om driftsvilkår og forutsetninger gir Jernbaneverket uklare tilbakemeldinger og i sine henvendelser skal de operere med meget korte tidsfrister.
De private godsaktørene har flere hundre ansatte som nå går en usikker fremtid i møte. Frykten blant de private aktørene er at prosessen vil ødelegger all konkurranse for godstog, og at omfattende investeringer har vært bortkastede i kampen mot norsk jernbanemonopol. Samtidig kan prosessen ende i at NSB/CargoNet får overført store kostnader til Jernbaneverkets budsjetter.
Dersom Jernbaneverket innfører dette terminalmonopolet vil de fjerne den lille konkurransen som finnes på dette området.
Et terminalmonopol i Norge vil føre til at monopolisten kan fastsette servicenivå, priser og gebyrer uten konkurranse. For norsk eksportindustri vil dette kunne føre til lengre og dyrere transportvei til markedene.
Det er også bekymringsfullt at Jernbaneverket pålegger partene taushetsplikt rundt saken. Dette finnes det få gode grunner til og vitner om en kultur som ikke har kundene og markedets beste i tankene.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I denne saken er det viktig å skille mellom hvem som har driftsansvaret for godsterminalene som eies av staten, og selve utførelsen av den daglige driften av disse terminalene. Det pågår nå en prosess om at Jernbaneverket skal overta driftsansvaret for statlige godsterminaler som i dag eies av NSB v/Rom Eiendom AS og drives av NSB v/CargoNet AS. Bakgrunnen er at Statens Jernbanetilsyn som er markedsregulatør for jernbanetrafikken, og flere transportselskaper som i dag driver godstransport på det norske jernbanenettet i konkurranse med CargoNet, har uttrykt ønske om at Jernbaneverket som ikke selv driver med godstransport, overtar driftsansvaret for disse godsterminalene. Den daglige driften kan, når ansvaret er overført Jernbaneverket, enten utføres i egen regi av Jernbaneverket eller konkurranseutsettes.
I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 fremgår det at det tas sikte på at Jernbaneverket som har forvaltningsansvaret for det statlige jernbanenettet, også overtar driftsansvaret for de statlige kombiterminalene uten en samtidig konkurranseutsetting. Videre fremgår det i meldingen at vilkårene for overdragelse eller leie av grunn og utstyr må avklares med bl.a. NSB v/ Rom Eiendom og CargoNet, og at regjeringen deretter vil ta endelig stilling til om driftsansvaret skal overføres til Jernbaneverket.
På mange av de statlige godsterminalene er det i dag kun en terminaloperatør, som er CargoNet. I dag er det CargoNet som har monopol på disse terminalene, og jeg mener det vil være en bedre løsning at Jernbaneverket som en nøytral aktør, overtar driftsansvaret og drifter alle godsterminaler som eies av staten. Jernbaneverket eier og har i dag driftsansvaret for nye statlige godsterminaler som er bygget ut etter at Jernbaneverket ble skilt ut fra NSB i 1996. Dette gjelder den nye godsterminalen på Ganddal og utvidelser på Alnabru som begge er finansiert med bevilgninger på statsbudsjettet over Jernbaneverkets budsjett. Det er bl.a. prisingen på de ulike tjenester på godsterminalene som er et viktig for jernbanens konkurranseevne. Et av de spørsmål Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å vurdere, er hvilke priser Jernbaneverket vil måtte ta for tjenester på terminalene ved en ev. overtagelse av driftsansvaret.
Forhandlingene om overdragelse/leie av grunn og utstyr er ikke avsluttet, og regjeringen har derfor ennå ikke tatt endelig stilling til om driftsansvaret skal overføres til Jernbaneverket.