Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1723 (2012-2013)
Innlevert: 26.09.2013
Sendt: 26.09.2013
Besvart: 03.10.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Vi er blitt gjort kjent med at flere personer opplever problemer med å melde seg ut av Den norske kirke. Folk som er utmeldt opplever også til tider å bli registrert inn igjen "på grunn av vasken av medlemsregisteret vårt mot Brønnøysund".
Hva vil statsråden vil gjøre for at utmelding av kirken skal skje på smidig måte?

Begrunnelse

I et konkret tilfelle har kona og barna forsøkt å melde seg ut før, og familien trodde alt var i orden. Barna er ikke døpt, og har aldri vært meldt inn i Kirken. Utmeldingen ble sendt til Bakkehaugen menighet i 2011. Familien oppdaget ved en tilfeldighet våren 2013 at utmeldingen ikke hadde hatt noen effekt. Da møtte de personlig opp på Bakkehaugen Menighet innenfor kontortid opplyst på nettsiden, men da var det stengt. Deretter ringte de Kirketorget i Oslo sommeren 2013, som opplyste at de får en del henvendelser av denne type. Kirketorget opplyste videre at det hender at folk blir "automatisk innmeldt" når Kirkens medlemsregister vaskes mot Brønnøysund. Spesielt forekommer dette visstnok ved flytting. Familien det er snakk om i dette tilfellet har ikke flyttet siden 2005. Kirketorget ba familien sende utmelding på nytt. Ny utmelding ble sendt 24/7 - rekommandert - til Kirkerådet, slik anvist av Kirketorget. Sendingen kom i retur som "ikke hentet". Ny utmelding sendt 14/8 til Bakkehaugen Menighet. Pr. i dag - én måned senere - har familien ikke fått noe svar fra Bakkehaugen Menighet, enda fristen er satt til tre uker. Man kan jo reflektere over hvordan man selv ville oppleve å plutselig oppdage at man er registrert som f.eks. muslim i en moské eller jøde i en synagoge mot sin vilje, og uten at man har foretatt seg noe for å knytte seg til denne. Det livssynssamfunnet vedkommende tilhører blir skadelidende av disse problemene. I motsetning til Kirken har ikke denne gruppen noen formue og veletablert inntektsgrunnlag, og det årlige tilskuddet som kommer med en hel familie er viktig for trossamfunnet. Nå har dette tilskuddet gått til feil sted i et antall år.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Utmelding av Den norske kirke skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til kirkekontoret lokalt. Henvendelsen kan også rettes til Kirkerådet, som i tilfelle videresender den til kirkekontoret på bostedet hvor utmeldingen foregår ved utstedelse av attest om dette. Den norske kirkes medlemsregister skal holdes jevnlig à jour, slik at utmeldinger blir registrert og at feiloppføringer unngås.
Departementet har forelagt representantens spørsmål for Kirkerådet, som 27. september uttaler følgende:

"Fra 2009 har den enkelte menighet vært koblet opp mot medlemsregisteret slik at de kan registrere inn- og utmeldinger. Menighetene har i lang tid i tillegg ført papirbaserte kirkebøker for alle kirkelige handlinger samt inn- og utmeldinger. 31.12.2012 ble den papirbaserte kirkeboken avviklet. Det ble bevilget midler fra departementet slik at alle kirkelige handlinger samt inn- og utmeldinger kunne føres i medlemsregisteret fra 1.1.2013. Alle menigheter var altså pålagt å føre både papirbasert kirkebok og eKirkebok i medlemsregisteret helt fram til årsskiftet 2012/2013.
Med dette er en viktig første fase i Kirkerådets IKT politikk gjennomført, å få en samlet elektronisk kirkebok for hele Den norske kirke.
Kirkerådet ønsket derfor å gå over til fase 2, med en større grad av integrasjon mellom medlemsregisteret og ulike lokale dataprogrammer som benyttes i menighetene.
De fleste menigheter i Den norske kirke benytter et eller flere lokale fagsystemer (dataprogrammer) som plan- og ressursverktøy i arbeidet sitt. De kirkelige handlingene planlegges og registreres i noen av disse systemene. Det har vært vanskelig å få alle brukere til å forstå at data må føres både i lokale fagsystemer og i medlemsregisterets eKirkebok. Kirkerådet tror at dette er en årsak til at noen har opplevd å ha mottatt utmeldingsattest (fra et lokalt fagsystem), uten at opplysningen har blitt registrert i Den norske kirkes medlemsregister. Personopplysningen har dermed blitt stående i registeret selv om vedkommende altså kan ha mottatt utmeldingsattest. Kirkerådet mener dette ikke har et særlig stort omfang.
For Kirkerådet er det viktig å se på hva som kan bedre kvaliteten og sikre god dataflyt mellom de lokale fagsystemer og det sentrale medlemsregisteret.
Kirkerådet er derfor glad for at det i 2013 ble bevilget midler til å lage en integrasjon mellom medlemsregisteret og disse lokale fagsystemene. Kirkerådet har et godt samarbeid med leverandørene av disse systemene i arbeidet for automatisk overføring fra lokalt fagsystem til medlemsregisteret. De første modulene er nå til testing og Kirkerådet tar sikte på full integrasjon på nyåret 2014.
Når dette er innført vil kirkebokføring være ytterligere forenklet i soknene. For menighetene vil det da i hovedsak bli ett dataprogram der alle kirkelige handlinger føres. For de som har lokale fagsystemer vil det skje automatisk overføring til medlemsregisterets eKirkebok. De menigheter som ikke har lokalt fagsystem vil føre direkte i medlemsregisterets eKirkebok.
Kirkerådet har grunn til å tro at dette vil øke kvalitetene i registrene ytterligere og at færre feil blir begått.
Kirkerådet har registrert påstanden om at folk har opplevd å bli «meldt inn igjen» etter å ha meldt seg ut. Medlemsregisteret er et stort folkeregister med mye funksjonalitet. Feil oppstår i slike datasystemer. Kirkerådet har ved tester likevel ikke funnet noen indikasjoner på systemfeil som kan forklare at noen personers utmelding ikke blir registrert.
Ved enkeltfeil er det i noen tilfelle konstatert utilstrekkelig registrering av ansatte i Den norske kirke, noe Kirkerådet selvsagt beklager.
Kirkerådet sender årlige medlemsoversikter til Brønnøysundregisteret. Brønnøysundregisteret lager oversikt over antall støtteberettigede i hvert tros- og livssynssamfunn. Samtidig sjekker de listene mot hverandre for å undersøke mulige dobbeltmedlemskap. Det er ingen av deres prosesser som legger til nye medlemmer.
Medlemsregisteret vaskes derimot mot Det sentrale folkeregisteret jevnlig. Dette for å oppdatere endring av navn og adresser, fødsel, død og så videre.
Kirkerådets postmottak var bemannet i perioden rundt 24. juli i år. Kirkerådet har foreløpig ingen forklaring på at det omtalte rekommanderte brevet ikke ble hentet. Kirkerådet vil beklage at denne sendingen forble uavhentet.
Rutinen for behandling av de utmeldinger som sendes Kirkerådet er at disse videresendes den menighet vedkommende bor. Kirkerådet har selv ikke hjemmel til å melde ut personer. Det skal skje i bostedssoknet, på lokalt menighetskontor.
Kirkerådet holder jevnlig kurs for lokale databehandlere i Den norske kirke. Her understrekes viktigheten av at utmeldinger blir registrert korrekt og umiddelbart. Dette blant annet for at ikke andre tros- og livssynssamfunn skal miste berettiget tilskudd."
Jeg viser til dette.