Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1724 (2012-2013)
Innlevert: 26.09.2013
Sendt: 27.09.2013
Besvart: 03.10.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Når kommer høringsforslag på forskrift til naturmangfoldlovens bestemmelser som skal redusere innførsel eller spredning av fremmede arter, og når tror statsråden forskriften ferdigstilles?

Begrunnelse

Fremmede arter er regnet som en av de største truslene mot biologisk mangfold. Naturmangfoldloven etablerte derfor strammere rammer for ulike aktiviteter som kan bringe fremmede arter til Norge, eller spre fremmede arter innenfor Norges grenser. Disse bestemmelsene har imidlertid ikke trådt i kraft fordi vi mangler en forskrift, som Miljøverndepartementet har arbeidet med i mer enn tre år.
I følge Artsdatabankens utredning «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012» er det funnet hele 2320 fremmede arter i Norge, hvorav 217 arter er vurdert å utgjøre høy risiko eller svært høy risiko. Flere av artene er velkjente skadegjørere som brunskogsnegl, harlekinmarihøne, kongekrabbe, mink, jordbærsvartflekk, lakseparasitten gyro, kjempebjørnekjeks, kanadagullris, sitkagran og en rekke andre arter. Mange av disse fremmede artene kan uten videre fortsatt importeres til Norge og/eller spres innen landets grenser, slik at risikoen og skadeomfanget økes. Naturmangfoldloven, som ble vedtatt i 2009, inneholder viktige virkemidler for å hindre import og begrense skader, noe Norge også er internasjonalt forpliktet til. De aktuelle paragrafene trår imidlertid ikke i kraft før vi har en forskrift som regulerer innførsel og utsetting av fremmede organismer.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Naturmangfaldlova, som vart vedteken i 2009, har eit eige kapittel med reglar om framande organismar som har som føremål å hindre uheldige følgjer av introduksjonar og utsettingar av framande organismar for naturmangfaldet. Forskrift for utsetting av utanlandske treslag for skogbruksbruksføremål trådde i kraft i 2012. Heile reisten av kapittel IV i lova vil trå i kraft samstundes med at forskrift om innførsle og utsetjing av framande organismar trer i kraft. Departementet arbeider no med denne forskrifta.
Arbeidet med regulering av framande arter i Noreg er eit viktig, men krevjande arbeid. Forskriftsforslaget omfattar svært mange organismegrupper og bruksområde, og inneheld ei rekkje ulike verkemiddel for å kunne regulere dei ulike områda og organismane på ein måte som står i forhold til den risikoen dei utgjer. Under den fyrste høyringa av forslag til forskrift i 2010, kom det mange innspel til forslaget. Det er i etterkant av dette gjennomført ein grundig prosess med råka interesser og sektorstyresmakter for å følgje opp innspela i høyringa. Det er òg innhenta og framskaffa ytterligare kunnskap som grunnlag for forskrifta. Endringane er såpass omfattande at det er naudsynt med ei ny høyring.
Forskrifta er no i ei sluttfase i departementet, og arbeidet er høgt prioritert. Det er eit mål at forslag til forskrift skal sendast på andre gongs høyring så snart dette arbeidet er ferdigstilt.
Dette vil skje før jul 2013. Forskrifta vil bli send på høyring både i WTO og i EØS. Vurdering av innspela frå nasjonal og internasjonal høyring vil krevje ein del tid. Det er difor vanskeleg no å seie når forskrifta vil bli endeleg vedteke.