Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1 (2013-2014)
Innlevert: 09.10.2013
Sendt: 09.10.2013
Besvart: 14.10.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Kan statsråden svare på om Advokatbevilgningsnemda og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er underlagt "Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd" (Offentlighetsloven) og "Lov om arkiv" (Arkivloven)?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden og deres virke er hjemlet i domstolloven §§ 225 og 226. Advokatforskriften fastsetter nærmere regler om deres virksomhet. Det følger spesifikt av advokatforskriften § 4-2 første ledd første punktum og § 6-2 fjerde ledd første punktum at offentleglova gjelder for disse organenes virksomhet. Se også offentleglova § 2 første ledd første punktum bokstav a.
Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden vil også omfattes av begrepet «offentleg organ» i arkivlova, jf. arkivlova § 2 bokstav g. Lovens regler om offentlige arkiver vil således gjelde for disse organene, jf. § 5.