Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:4 (2013-2014)
Innlevert: 17.10.2013
Sendt: 17.10.2013
Besvart: 24.10.2013 av finansminister Siv Jensen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Etter en kontroll ble en rullestolbruker pålagt å betale etterberegning av engangsavgift, renter og administrativt tillegg på tilsammen 215 657 kroner, og klagen på vedtaket (Tollvesenets referanse 12/25109) førte ikke til omgjøring. Årsaken var at personen hadde flyttet skilleveggen i sin klasse 2-bil noen centimeter bakover, og at bilen ifølge tollvesenet derfor ikke lenger oppfyller kravene til klasse 2.
Mener statsråden at det er en hensiktsmessig tolking av regelverket?

Begrunnelse

Personen det dreier seg om (født 1958) er lam etter en arbeidsulykke i 1986, men lever et aktivt liv som gårdbruker. Arbeidet medfører at han løfter seg inn og ut av bilen flere ganger om dagen. For å få noe bedre plass til rullestolen ble skilleveggen flyttet noen centimeter bakover. At dette skulle medføre en utgift på over 200 000 kroner virker som en urimelig reaksjon, spesielt i lys av at det er anledning til å gi dispensasjon fra regelverket på området.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Saken som stortingsrepresentanten Sylvi Graham viser til, gjelder engangsavgiften på motorvogner.
Engangsavgiften varierer ut fra hva slags kjøretøy det dreier seg om. For varebiler klasse 2 skal det for eksempel betales 22-25 pst. av avgiften for personbiler og varebiler klasse 1.
Forskjellene i avgiften gjør det nødvendig å ha regler for hva som skjer dersom et kjøretøy bygges om fra en avgiftsgruppe til en annen (statusendring). Etter dagens regler skal det i slike situasjoner betales tilleggsavgift tilsvarende differansen mellom avgiften på det opprinnelige, og det endrede kjøretøyet. I dette beløpet gis det et prosentfradrag basert på kjøretøyets alder. Den som eier bilen er forpliktet til å melde fra om slike endringer til veimyndighetene og betale inn avgiften. Melder ikke eieren ifra, vil bordet fange dersom vedkommende blir tatt i kontroll.
Dagens regelverk åpner ikke for noen mellomløsning. Når det gjelder spørsmålet om dispensasjon er praksis også konsekvent. Det gis ikke dispensasjon når kjøretøyet har blitt bygget om med viten og vilje. Klager vil i slike tilfelle heller ikke bli hørt med bilen er bygget om for å dekke særlige personlige behov.
Jeg har fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet at den konkrete saken som stortingsrepresentanten Sylvi Graham viser til, har blitt behandlet både i tollregionen og i direktoratet. Saken er derfor ferdigbehandlet i forvaltningen og endelig avslått.
Jeg ser imidlertid at ileggelse av tilleggsavgift ved statusendring kan oppfattes som en streng reaksjon i enkelte tilfeller. Som ledd i den løpende vurdering av regelverket vil jeg derfor undersøke mulighetene for lempligere praktisering framover. Faren for uthuling av avgiftssystemet og hensynet til likebehandling av de avgiftspliktige vil måtte tas hensyn til i denne vurderingen.