Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:7 (2013-2014)
Innlevert: 18.10.2013
Sendt: 21.10.2013
Besvart: 24.10.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge Dagbladet har det den senere tid vært over en firedobling av au pair-kontrakter i Norge. Ordningen har vært oppe til debatt gjentatte ganger på grunn av påvist grov misbruk av ordningen, som blant annet tvangsarbeid. Den 17. oktober meldte Dagbladet at au pairer blir sendt på foreldremøter isteden for at foreldrene selv deltar.
Ser statsråden behovet for å ta en gjennomgang av om au pair-ordningen bør fortsette, og når vil en slik gjennomgang eventuelt kunne foreligge?

Begrunnelse

Au pair-ordningen er ment å være et kulturutveslingsprogram der en person kommer fra et annet land og tar seg av barn og husarbeid i inntil 30 timer i uken mot gratis kost og losji, samt lommepenger. Ordningen skal være med og knytte sammen kulturer og er ikke ment å være et ordinært ansettelsesforhold. Det foreligger begrensninger i hvor mange timer au pairen kan arbeide, samt krav til innholdet i oppgaver.
Det har gjentatte ganger gjennom både media og domstolsapparatet blitt påvist at ordningen ikke brukes etter intensjonen. Mange kvinner må arbeide flere timer enn det som er lovlig. Oslo tingrett har nettopp behandlet en sak hvor en vertsfamilie sto tiltalt for tvangsarbeid av to filippinske kvinner. Kvinnene måtte arbeide opptil 96 timer i uken uten ekstra betaling. Nylig påviste også Dagbladet at au pairer blir sendt på foreldremøte i stedet for foreldrene selv.
Ifølge Dagbladet var det i 2000 691 au pairer i Norge, mens antallet har økt til ca. 3000 i 2013. Ordningen skal være en kulturutveksling, og ikke et ordinært arbeidsforhold. På bakgrunn av mange urovekkende medieoppslag den siste tiden er det derfor svært viktig at ordningen blir gjennomgått for å unngå at mennesker blir utnyttet. Slik ordningen fremstår i dag kan det synes som det er fordekt sosial dumping.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Au pairordningen innebærer ikke et tradisjonelt arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Ordningen går ut på at en ung voksen skal få mulighet til å lære seg et annet språk og en annen kultur gjennom å bli inkludert i en familie i vertslandet. Som gjenytelse bidrar au pairen med å utføre oppgaver som lettere husarbeid og barnepass. Så er det dessverre slik at avhengighetsforholdet mellom en au pair og dennes vertsfamilie gjør at au pairer kan være særlig utsatt for ulike grader av utnyttelse, og i de mest alvorlige tilfellene utsettes for tvangsarbeid. Jeg er opptatt av å ta disse utfordringene på alvor og forhindre at aupairordningen misbrukes.
Regjeringen Stoltenberg gjorde i 2011 en evaluering av ordningen som førte til flere endringer i regelverk og praksis med sikte på å styrke kulturaspektet og hindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft. Ett av tiltakene var å innføre en karanteneordning for vertsfamilier som misbruker aupairordningen ved grove eller gjentatte brudd på vilkårene for au pair, eller der vertsfamilien er ilagt straff for forhold begått mot en au pair. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli i år.
Som det fremgår av regjeringsplattformen ønsker Regjeringen Solberg å fortsette arbeidet mot sosial dumping. Jeg vil derfor følge nøye med på om de iverksatte tiltakene fungerer etter hensikten, men er skeptisk til å fjerne en ordning som i all hovedsak fungerer godt, fordi noen få ikke forholder seg til gjeldende regelverk.