Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:9 (2013-2014)
Innlevert: 22.10.2013
Sendt: 22.10.2013
Besvart: 29.10.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Statsråden har gitt uttrykk for at matprisene her i landet er for høye, og at hun har en målsetting om at de skal reduseres.
Kan statsråden utdype hvordan dette skal skje, hvilke virkemidler hun planlegger å bruke, og hvordan mener statsråden at dette vil påvirke den prisen som bonden får betalt for sine produkter?

Begrunnelse

Statistikk viser at en rekke varer og tjenester er dyrere her i landet enn i andre land i EU, og det gjelder også prisene på matvarer. Samtidig er det et faktum at nordmenn bruker en stadig mindre andel av inntektene på mat. Heller ikke i et historisk perspektiv har vi brukt mindre av inntektene våre på mat enn nå.
Matkjedeutvalget har i sin innstilling NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt analysert årsakssammenhenger for forskjeller i det generelle prisnivået mellom Norge og våre handelspartnere. Utvalget peker på at høye matpriser må ses i sammenheng med det generelt høye prisnivået i Norge, men viser også til en rekke andre faktorer, som avgiftspolitikken og landbrukspolitikken. Samtidig konkluderer utvalget med at disse faktorene ikke forklarer hele prisforskjellen.
Regjeringen har ambisjoner om å øke den landbruksbaserte matproduksjonen. Matproduksjon krever imidlertid lønnsomhet i alle ledd, fra jord til bord. Dette er allerede en utfordring i deler av verdikjeden. Lavere matpriser vil påvirke lønnsomheten både for bonden og i matindustrien.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Selv om norske forbrukere i gjennomsnitt bruker en relativt liten andel av inntekten sin på mat, opplever de som har lave inntekter at utgiftene til mat er høye. Tall fra Eurostat viser at vi har Europas høyeste prisnivå på mat i Norge. Vi har et høyt kostnadsnivå og det påvirker produksjonskostnadene i alle ledd i matvarekjeden. Jeg vil sette i gang et arbeid for å gå nærmere inn på hvordan myndighetene kan bidra til en fornuftig prisutvikling på matvarer. I dette arbeidet er en gjennomgang av lover og regler med tanke på forenkling viktig.
Regjeringen har varslet at den vil gjennomføre reformer som skal bidra til lavere kostnader og gi økt lønnsomhet. Jeg vil bruke noe tid på dialog med aktørene i matvarekjeden om hvilke virkemidler som er mest aktuelle å bruke for å nå dette målet og vil komme tilbake til dette.