Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:12 (2013-2014)
Innlevert: 23.10.2013
Sendt: 23.10.2013
Besvart: 29.10.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Når vil kommunalministeren kunne imøtekomme Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres kommunestyrerepresentanter i Ørland kommune om en snarlig kommunereform som inneholder oppgavefordeling, kommunestruktur og økonomiske incitament for kommuner som frivillig slår seg sammen?

Begrunnelse

Etter at Stortinget vedtok å legge den nye framtidige kampflybasen til Ørlandet i Sør-Trøndelag, så har kommunestyrene i Bjugn og Ørland vedtatt å ha en prosess om frivillig sammenslåing av kommunene
Dette for å kunne møte de framtidige utfordringer knyttet til økt bosetting og ikke minst behovet for å bygge god offentlig infrastruktur som barnehage, skole, omsorg, boligområder osv. Behovet for å få til en rask og god framdrift i prosessen er viktig for å kunne møte de nye utfordringer som kommunene i fellesskap står overfor.
I Ørland kommunestyre den 17. oktober 2013 stemte Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mot å gå videre med planene om en felles kommune. Begrunnelsen var at de ville avvente regjeringens forslag til ny kommunereform.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vi har i regjeringsplattformen sagt at det skal gjennomføres en kommunereform, som vil gi færre og mer robuste kommuner. Målet er mer lokaldemokrati og mindre statlig overstyring, mer ansvar for flere oppgaver, fordi det gir et bedre tjenestetilbud.
Det er bred politisk enighet om behovet for en kommunereform, slik at vi kan styrke lokaldemokratiet, fagmiljøene, og sikre et bærekraftig tjenestetilbud til befolkningen, også i fremtiden. Også i kommunene opplever jeg et sterkt ønske om reform, både fordi mange kommuner opplever sterk statlig overstyring, og fordi mange kommuner ser at de har behov for sterkere fagmiljøer for å kunne gi bedre tjenester til sine innbyggere.
Denne reformen ønsker vi å gjennomføre i et samarbeid med Stortinget og i et samarbeid med kommunene. Jeg vil derfor invitere Stortinget til et samarbeid om en viktig reform, og jeg håper at vi alle kan ha en pragmatisk tilnærming, slik at vi kan få en reform som kan skape mer velferd for fremtiden.
Kommunereformen skal skapes og forankres lokalt, i samarbeid mellom kommunene/KS, Stortinget og regjeringen.
Vi vil også raskt starte opp arbeidet med ny oppgavefordeling og hva som kan være aktuelle økonomiske virkemidler i reformprosessen.
Noen ønsker å avvente signalene fra sentralt hold. Samtidig registrerer jeg at i denne saken har kommunestyrene i Bjugn og Ørland vedtatt å gå videre med prosessen. Jeg ser ikke grunn til å legge hindringer i veien for kommuner som nå ønsker å vurdere sammenslåing.