Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:13 (2013-2014)
Innlevert: 23.10.2013
Sendt: 24.10.2013
Besvart: 31.10.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Hvordan står budsjettøkningen Arbeiderbevegelsens arkiv har fått de siste åtte årene i forhold til øvrige private arkivaktører og arkivfeltets budsjettmessige utvikling i samme periode, og hva er begrunnelsen for dette?

Begrunnelse

En gjennomgang av ulike poster i det fremlagte budsjettforslaget fra den avgåtte regjeringen, kan tyde på at Arbeiderbevegelsens arkiv (post 329.78) har fått relativt kraftige økninger. I Prop. 1 S (2005-2006) er foreslått bevilgning 3,8 mill. kr, mens det i Prop. 1 S (2013-2014) er foreslått en bevilgning på 7,5 mill. kr.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det gis årlig driftstilskudd til to private arkiver, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Misjonsarkivet. Tilskuddet fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har økt fra 3,8 mill. kroner i 2005 til 7,3 mill. kroner i 2013. Tilskuddet til Misjonsarkivet har økt fra 0,5 mill. kroner i 2005 (halvårs effekt) til, 3 mill. kroner i 2013.
I Kulturdepartementets budsjettproposisjoner for perioden 2006 til 2013 er det ikke gitt særskilte begrunnelser for økninger i tilskuddene til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Det samme gjelder for budsjettøkningen til Misjonsarkivet, jf. St.prp. 1 (2005-2006).
Driftsbevilgningen til det statlige Arkivverket har økt fra 173,8 mill. kroner i 2005 til 315,7 mill. kroner i 2013. I tillegg er det gitt tilskudd til Stiftelsen Asta som ordner arkiver for avlevering til Arkivverket på oppdrag fra offentlige og private instanser.
Det gis også tilskudd til Landslaget for lokal- og privatarkiv, noe som forvaltes av Norsk kulturråd.