Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:16 (2013-2014)
Innlevert: 24.10.2013
Sendt: 25.10.2013
Besvart: 30.10.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): I plattformen står det at regjeringen vil sørge for gode rammebetingelser for boligbygging.
På hvilken måte mener statsråden at arbeidet med Bygg 21 kan ha en plass i dette fremover?

Begrunnelse

Mens produktiviteten øker i de fleste andre sektorer så går den ned i byggenæringen. Det er en utfordring for hele verdikjeden fra produsenter av bygg og boliger til de som skal kjøpe. Bransjen har utfordringer med å rekruttere lærlinger og få bukt med sosial dumping. Bygg21 ble lansert i St.meld.nr. 28 (2011-2012) «Gode bygg for eit betre samfunn» for å øke kompetansenivået i hele næringen og som et samarbeidstiltak mellom næringen og staten. De skal med bakgrunn i de mål som er satt for bygningspolitikken, utrede og foreslå tiltak for å bedre kompetansen og gjennomføringsevnen i byggenæringen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeidsprogram for å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring og øke kompetansen og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Programmet ledes av et bredt sammensatt styre som representere hele verdikjeden og et bredt spekter av perspektiver på byggenæringen.
Bygg21s hovedoppgave er å bidra til kompetanseløft for økt kvalitet og produktivitet i næringen. Bygg21 skal utforme forslag til strategier og tiltak for utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring, og bidra til å øke gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Forslagene til strategier og tiltak må både næring og myndigheter vurdere nærmere. Hvordan den praktiske videreføringen skal være etter at Bygg21 i første fase har lagt fram et forslag til strategi og tiltaksplan, må avklares senere.
Bygg21 er ikke rettet spesielt inn mot boligbygging, men skal ta for seg byggenæringen i hele sin bredde. Jeg mener at det å heve kunnskap, stimulere til samhandling og bidra til kompetansespredning i byggenæringen vil bidra positivt til boligbygging. Bygg21 må først få levere sine forslag til strategier før vi kan se på hvordan disse konkret kan bidra til gode rammebetingelser for boligbygging. Bygg21 skal levere sine strategier medio neste år.