Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:20 (2013-2014)
Innlevert: 25.10.2013
Sendt: 25.10.2013
Besvart: 05.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Senterpartiet er opptatt av å bevare de gode ideelle rusinstitusjonene som driver med gode resultater i dag. I så måte mener vi at rusinstitusjonen Phoenix Haga i Østfold fortsatt må bestå.
Kan helseministeren bekrefte at regjeringen vil sikre videre finansiering og drift av Phoenix Haga, og kan ministeren si noe om hvor fort han vil kunne få en løsning på saken?

Begrunnelse

I forbindelse med arbeidet med Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 11 S (2012-2013)var det en pågående debatt rundt innsatsen ovenfor de ideelle rusinstitusjonene som drev et langsiktig behandlingstilbud med rusfrihet som mål. Følgende merknad er å finne i innstillingen:

"Komiteen er opptatt av behandlingskapasiteten i rusomsorgen, særlig innen heldøgns institusjonsplasser. Komiteen viser til at det er store forventninger til rask behandling og rehabilitering på feltet. Komiteen mener derfor det er behov for en gjennomgang av den samlede kapasiteten, og mener det bør vurderes om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner. Komiteen vil understreke behovet for kvalitet og mangfold i faglig innhold i behandlingstilbudene, og slike krav må stilles likeverdig til ideelle og offentlige virksomheter.
Komiteen er opptatt av at det skal være gode tilbud på institusjoner til de rusmiddelavhengige som har rusfrihet som mål. Komiteen mener fagfeltet vil være tjent med at det etableres bedre sammenligningsgrunnlag mellom tilbud i offentlige og ideelle institusjoner blant annet når det gjelder kostnadsnivå og kvalitet. Komiteen vil understreke at rusbehandling må ivareta det sosialfaglige aspektet og sørge for godt ettervern og god oppfølging."

Dette opplevdes som klare signaler til de regionale helseforetakene om at vi ønsket en satsning på institusjoner som Phoenix Haga. Likevel havnet vi i den situasjonen at dette ikke endret praksisen ute i de regionale helseforetakene i nevneverdig grad, og situasjonen til Phoenix Haga var fortsatt at de innen rimelig tid måtte legge ned sin drift. Dette til tross for at de kan vise til gode resultater, og at de er en viktig del av et mangfoldig rustilbud.
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre skriver i sin samarbeidsavtale at «Behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp.» Dette er et initiativ som Senterpartiet har ønsket velkommen, samtidig som vi har vært usikre på hvor vidt dette slår ut for viktige rusinstitusjoner som står i fare for å bli lagt ned.
Tidligere i valgkampen har representant fra Høyre, Ingjerd Schou, lovet at institusjonen vil bli sikret videre drift ved en ny regjering. I Smaalenenes Avis den 2.oktober 2013 gjentar Høyres representant fra Østfold garantien om at en regjering med Høyre vil redde Phoenix Haga.
Phoenix Haga er i en kritisk fase uten videre finansiering og trenger en rask avklaring for å kunne sikre en fortsatt drift.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Slik det fremgår av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre skal ”behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsforløp”. Dette blir også understreket i regjeringens politiske plattform der det fremgår at en
vil ”raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling”.
Som kjent har den avgåtte regjeringen i sitt budsjettforslag for 2014 for Helse- og omsorgs-departementet Prop. 1 S (2013-2014) også foreslått å øke den samlede kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forslaget medfører at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer behandlingskapasitet innen rus fra ideelle virksomheter på om lag 200 plasser. På bakgrunn av disse to politiske utspillene er det grunn til å tro at det vil være en bred politisk enighet i Stortinget om å styrke behandlingskapasiteten på rusfeltet. Jeg viser til komiteens merknad i Innst. 11 S (2012–2013) som sier "Komiteen mener derfor det er behov for en gjennomgang av den samlede kapasiteten, og mener det bør vurderes om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner. Komiteen vil understreke behovet for kvalitet og mangfold i faglig innhold i behandlingstilbudene, og slike krav må stilles likeverdig til ideelle og offentlige virksomheter”. Den nærmere innretningen på kjøp av ledige plasser innen rusbehandling vil jeg komme tilbake til i regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2014.
Kjøp av ytterligere kapasitet på rusområdet må skje innenfor de lovbestemte ansvarsstrukturer og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er derfor de regionale helseforetakene som, på grunnlag av Stortingets beslutning om økonomisk ramme for 2014, skal gjennomføre kjøp av tilleggskapasitet. Dette kan skje ved både å utløse de opsjonsavtaler som ligger i dagens avtaler, og gjennom nye anskaffelser hvor aktuelle ideelle institusjoner leverer tilbud i konkurranse med andre. Ved å utløse opsjoner som ligger i dagens avtaler vil en raskt kunne få til et utvidet tilbud. Ved nye anskaffelser må de prosedyrer følges som regelverket legger opp til, herunder kravet om konkurranse.
Et eventuelt fremtidig kjøp av tjenester fra Phoenix Haga må skje gjennom en ny anskaffelse, og Phoenix Haga må i så fall delta i konkurransen på lik linje med andre tilbydere. Dagens regelverk gir ikke grunnlag for å kunne gi en deltaker i en anskaffelsesprosess en forhåndsgaranti om avtale.
Ut fra de forhold som er beskrevet ovenfor er det på det nåværende tidspunkt vanskelig å tidsfeste når de regionale helseforetakene kan utløse gjeldende opsjonsavtaler og hvor raskt det kan gjennomføres nye anskaffelser.