Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:25 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 28.10.2013
Besvart: 04.11.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Ifølge Nav mottar drøye 10 000 kvinner kontantstøtte, mens kun om lag 2000 menn gjør det samme.
Ser statsråden at denne fordelingen sementerer et spesielt kjønnsrollemønster og at man gjennom kontantstøtten bidrar til å påvirke kjønnsrollemønsteret?

Begrunnelse

Ifølge et intervju i Aftenposten den 19.10.2013 mener statsråden at det ikke er en offentlig oppgave å påvirke kjønnsrollemønsteret i hjemmet.
I dagens ordning er det en betydelig forskjell på hvem av foreldrene som tar ut kontantstøtte.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I følge kontantstøtteloven § 1 er formålet med loven å bidra til at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn, at familiene gis reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barn og at det blir mer likhet i overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.
Som stortingsrepresentant Aasrud viser til, er det flere kvinner enn menn som mottar kontantstøtte. Per september 2013 var 18,5 prosent av kontantstøttemottakerne menn. På samme tidspunkt i 2008 var for øvrig andelen mannlige mottakere 10 prosent og i 2004 var det under 5 prosent mannlige kontantstøttemottakere.
Jeg vil understreke at hvem som står som mottaker av kontantstøtten ikke nødvendigvis gir det fulle bilde av hvordan familiene innretter seg. Kontantstøtten er et alternativ til bruk av barnehage, og det er ikke noe vilkår at en av foreldrene er hjemme med barnet.
Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserte i 2010 rapporten ”Kontantstøttens utbredelse og foreldres preferanser for barnetilsyn”. De fleste av de spurte kontantstøttemottakerne oppga at det var mor, far, slektning eller en kombinasjon av disse som passet barnet. Mer enn åtte av ti mødre passet barnet på dagtid, mens bare én av tre fedre gjorde det samme.
Jeg ser gjerne at også flere menn tilbringer mer tid med barna i småbarnsfasen. Dette må imidlertid være opp til foreldrene selv å avgjøre. Regjeringen legger i sin politikk vekt på at barn og familier er forskjellige. Vi har tillit til at barnefamiliene selv kan ta valg som de mener er til det beste for sin familie. Kontantstøtten gir foreldrene en større mulighet til å velge den løsning de mener passer best for sitt barn. Regjeringen vil derfor bevare kontantstøtten og gjeninnføre ordningen for toåringer.