Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:31 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 29.10.2013
Besvart: 07.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Vil statsråden fortsette den avgåtte regjerings utredningsarbeid og gi en snarlig avklaring om, og hvor et nytt regionalt fengsel for Kriminalomsorgens region sør kan bygges for å modernisere nåværende, og til erstatning for kommende stenging av lukkede fengselsplasser i Vestfold og Søndre Buskerud?

Begrunnelse

Vestfold Arbeiderparti har i flere år arbeidet med nytt regionalt fengsel for Vestfold og Søndre Buskerud. Det er mye som tyder på at regionen i løpet av kort tid vil komme i prekær mangel på lukkede fengselsplasser, da en må anta at Drammen fengsel blir stengt innen 2020. Stengingen har særlig sammenheng med at politiet flyttet fra bygget i 1999, og at Drammen tingrett trolig vil flytte fra bygget innen 2020. Flere kommuner har engasjert seg i spørsmålet om lokalisering, og det er nå viktig å få avklart om det skal bygges nytt regionalt fengsel, og eventuelt hvor. Lokalisering i Vestfold kommer med bakgrunn i at det er bygget nye regionale fengsel i Skien og Ringerike, og at det er naturlig at dette bygges i Vestfold.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av å utvide fengselskapasiteten, både for å avvikle soningskøen som de siste årene er økt betydelig og for å sikre tilgang til varetektsplasser. I tillegg er det viktig, som representanten påpeker, å modernisere og eventuelt erstatte gamle fengsler med nye.
Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) etter statens regelverk for store statlige investeringer, for fremtidig fengselskapasitet i Agder-fylkene, Buskerud, Telemark og Vestfold. Regjeringen Stoltenberg besluttet å gå videre med konseptvalg av ett eller to nye fengsler til erstatning for, og økning av, eksisterende fengselskapasitet i Agderfylkene. Regjeringen vil vurdere hvordan en best kan sikre nødvendig tilgang på fengselsplasser på kort og lang sikt.