Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:34 (2013-2014)
Innlevert: 30.10.2013
Sendt: 30.10.2013
Besvart: 06.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Kostnadsrammen for Hidra Landfast i Vest-Agder har økt siden det ble vedtatt i Stortinget i 2010.
Kan statsråden gi sin vurdering av om Vest-Agder fylkeskommune kan bruke en større andel av det statlige ferjetilskuddet enn det som er lagt inn i Prop. 158 S (2009-2010), og om tilskuddsperioden kan forlenges med 20-25 år, og vil dette medføre ny behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Utbygging av Hidra Landfast er et viktig prosjekt for Flekkefjord og Vest-Agder.
Etter at det er innhentet anbud på prosjektet har kostnadsrammen økt utover det som er lagt til grunn i Prop. 158 S (2009-2010). Flertallet i fylkesutvalget i Vest-Agder har innstilt på å skrinlegge det opprinnelige prosjektet, ut fra opprinnelig finansieringsopplegg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter forvaltningsreformen som ble gjennomført i 2010, er fylkeskommunen ansvarlig for denne vegstrekningen inkl. drift av dagens ferjesamband. Finansieringen av Hidra fastlandssamband er følgelig et fylkeskommunalt ansvar uavhengig av størrelsen på framtidige statlige overføringer til fylkeskommunen, jf. Prop. 158 S (2009-2010).
Ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd innebærer at innsparte drifts- og kapitalkostnader kan benyttes som delfinansiering av vegprosjekter som avløser, evt. innkorter, ferjesamband. Bompengeselskapet og/eller lokale myndigheter forskutterer de framtidige innsparingene. For Hidra fastlandssamband er det lagt til grunn en bompengeperiode på om lag 19 år og en periode for utbetaling av innsparte ferjetilskudd på 20 år. Det er videre forutsatt at bompengeselskapet skal dekke kostnadene ved forskutteringen av de innsparte ferjekostnadene.
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det åpnet for å øke perioden med tilbakebetaling av ferjetilskudd til maksimalt 30 år. Et økt bidrag fra ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd vil kunne redusere den ordinære fylkeskommunale andelen til Hidra-prosjektet, men samtidig er det fylkeskommunen som over egne budsjetter må dekke bidraget fra innsparte ferjetilskudd. I tillegg vil rentekostnadene øke som følge av økt låneopptak. Dersom bompengeselskapet skal dekke disse rentekostnadene, vil bompengebidraget til finansiering av prosjektet gå tilsvarende ned.
Alle bompengeprosjekter på offentlig veg må legges fram for Stortinget, jf. vegloven § 27. Dette gjelder også endringer i vedtatte bompengeordninger og forutsetningene for disse. Eventuelle andre endringer i fylkesvegprosjekter/finansieringsopplegg for fylkesvegprosjekter kan foretas av fylkeskommunen. Det innebærer at dersom perioden med tilbakebetaling av ferjetilskudd for Hidra fastlandssamband skal økes og bompengeselskapet skal forskuttere midlene ut over 20 år, vil dette være endringer i forutsetningene for bompengeordningen som må forelegges Stortinget. Dersom merkostnadene ved en slik løsning skal dekkes av lokale myndigheter, vil det ikke være nødvendig å legge saken fram for Stortinget på nytt.
Hidra-sambandet blei omklassifisert fra riksveg- til fylkesvegferjesamband i 2010. Vest-Agder fylkeskommune tilføres i dag midler til drift av sambandet gjennom inntektssystemet til fylkeskommunene. For 2013 er summen i underkant av 19 mill. kr. Disse midlene er ikke fordelte etter objektive kriterier i inntektssystemet, slik hovedregelen er for fordeling av rammetilskott til fylkeskommunene, men er i en overgangsperiode lagt til særskilt fordeling (tabell c). Det arbeides for tida med en gjennomgang av kostnadsnøklene i inntektssystemet til fylkeskommunene, med sikte på å avvikle ordninga med særskilt fordeling fra 2015. I tilknytting til dette arbeidet vil det bli vurdert om og eventuelt hvordan innsparte ferjetilskott i fylkesvegferjedrifta skal ivaretas i overføringene til fylkeskommunene i framtida.