Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:37 (2013-2014)
Innlevert: 30.10.2013
Sendt: 31.10.2013
Besvart: 07.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvordan vil statsråden sikre bedre togkapasitet i Østfold, og vil statsråden ta kontakt med NSB for å vurdere strakstiltak som for eksempel rabatterte billetter på suppleringsbusser?

Begrunnelse

Fra 2003 til 2012 har NSB doblet tallet på passasjerer på Østfoldbanen. Det er nå nådd et metningspunkt. Det er behov for å kjøre flere tog, men det er ikke plass til flere tog på sporet.
Vi må nå ha fullt trykk på å få Follo-banen ferdig, Intercity til Halden og påkobling av østre linje, men alle disse tiltakene gir effekt først langt frem i tid. Nå er det behov for kortsiktige tiltak.
Dersom NSB velger å supplere med busstransport, som en permanent løsning eller som supplement når togene er fulle, så må det forventes at passasjerene får rabatt. Busstransport kan være et godt supplement i den situasjonen som nå er, men prisnivået må da vurderes. Busstransport er noe annet enn togtransport og dette må reflekteres i prisbildet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: NSB har opplevd en kraftig vekst i antall reisende på Østfoldbanen de siste årene. Det er positivt at mange ønsker å reise kollektivt til og fra Oslo i rushtiden. Samtidig er jeg enig i representanten Hjemdals beskrivelse av at kapasiteten i togtilbudet i rushtiden nå er i ferd med å nås.
Innen høsten 2015 skal etter planen NSBs nye togsett fases inn på flere av togene på Østfoldbanen. Dette gjelder linjene L21 Skøyen-Moss og L22 Skøyen-Mysen/Rakkestad. Sammenliknet med togsettene som normalt trafikkerer disse linjene i dag, er transportkapasiteten om lag 8,5 % høyere i de nye togsettene. Dette vil derfor avhjelpe situasjonen noe.
Jernbaneverket og NSB har opplyst at det som følge av veksten i antall reisende er kapasitetsutfordringer på enkeltavganger på de fleste linjene som trafikkerer Østfoldbanen, men at det ikke finnes noen enkle infrastrukturtiltak som raskt vil gjøre det mulig å kjøre flere eller lengre tog på Østfoldbanen utover økningen innfasingen av de ovennevnte nye togsettene vil gi. Oslo Sentralstasjon og strekningen Oslo S – Ski har siden 2007 vært overbelastet i rushtiden. Det vil ikke være plass til flere tog gjennom Oslo-tunnelen, på Oslo S, samt Ski stasjon i de mest belastede tidsrommene. Derfor prioriterer regjeringen å få på plass nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det er først når denne strekningen er realisert at det vil være mulig å gi et togtilbud som står i forhold til etterspørselen. I tillegg må det bygges ut økt kapasitet videre sørover på Østfoldbanen.
Dersom veksten i antall reisende i rushtiden fortsetter i samme takt som de siste årene, vil det trolig være nødvendig å supplere togtilbudet med busser frem til Follobanen er ferdig utbygd. Samferdselsdepartementet vil nå gå i dialog med Jernbaneverket og NSB for å se hvordan tog og buss i korridoren sør for Oslo best kan utfylle hverandre. NSB, Ruter og Østfold kollektivtrafikk har videre satt i gang samarbeidsprosjektet ”Sømløst i sør.” Dette arbeidet kan være et godt utgangspunkt for å finne løsninger for et best mulig kollektivtilbud langs Østfoldbanen de kommende årene.