Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:43 (2013-2014)
Innlevert: 31.10.2013
Sendt: 01.11.2013
Besvart: 08.11.2013 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): I Finnmark Dagblad 31.10.13 kan vi lesa at 100 tilsette ved Norway Seafood sitt anlegg i Hammerfest er permittert. Usikkerheita for dei tilsette og lokalsamfunnet elles vert ikkje mindre av at Høgre og Framstegspartiet i regjeringsplattforma har varsla at leveringsplikta skal knyttast opp mot ulike regionar, framfor enkeltanlegg og kommunar.
Korleis vil statsråden konkretisera desse formuleringane, og kva for konsekvensar vil endringane få for dei tilsette ved Norway Seafood i Hammerfest?

Begrunnelse

Ordninga med leveringsplikt for torsketrålarar skal sikra at fiskeforedlingsverksemder i Finnmark, Troms og Nordland skal få tilgang på råstoff. Aker Seafood har fått dispensasjon frå aktivitetskravet i deltakarlova slik at dei kan sikra råstoff til eigne anlegg gjennom denne leveringsplikta. Regjeringa har varsla at leveringsplikta skal overhaldast for inngåtte avtalar, men har samstundes varsla ei regionalisering av leveringsplikta. Dette skaper usikkerheit i lokalsamfunn langs kysten som i dag har landanlegg som er omfatta av leveringsplikta. Det er derfor behov for ei avklaring på kva regjeringa meiner med formuleringane om regionalisering, og korleis det vil påverka landanlegg som det Norway Seafood har i Hammerfest.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Leveringsplikt er blant annet et distriktspolitisk virkemiddel i fiskeripolitikken. I regjeringsplattformen har vi uttrykt at vi vil opprettholde ordningen med leveringsvilkår, men knytte plikten til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune. Den politiske plattformen viser en retning, men den konkrete politikken vil jeg bruke mer tid på å utforme.
På samme måte som tidligere statsråder, vil jeg også ta i betraktning at det gjør seg gjeldende ulike mål og hensyn når det kommer til utformingen av denne ordningen. Ordningen er også et viktig element i rammevilkårene for sjømatindustrien, i den sektoren den gjelder.
Jeg vil derfor la det offentlige utvalget som allerede var satt ned for å se på sjømatindustriens rammevilkår da denne regjeringen tiltrådte, fortsette sitt arbeid. Deretter kan vi se ting i sammenheng, før vi trekker noen konklusjoner og fremmer våre forslag.
Det betyr at gjeldende regler om leveringsvilkår fortsatt gjelder og at næringen skal forholde seg til disse. Fiskeridirektoratet vil på vanlig måte kontrollere at reglene følges.