Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:53 (2013-2014)
Innlevert: 04.11.2013
Sendt: 05.11.2013
Besvart: 11.11.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Norge har det i en tid nå pågått en diskusjon om bruk av ammunisjon med bly- eller stålkuler. Det har vært hevdet at bruk av blyammunisjon har vært skadelig for naturen. Andre hevder igjen at dette er marginalt og i det hele tatt beviselig og at samlet sett vil blyammunisjon gjøre mindre skade enn stål.
Hva er statsrådens vurdering av dette og vil den nye regjeringen åpne for at jegere igjen skal kunne benytte blyammunisjon?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Bly er en miljøgift som har mange alvorlige effekter for både mennesker og dyr som eksponeres. For dyr og planter kan bly være giftig selv i små mengder. Bly brytes ikke ned i naturen og hoper seg opp oppover i næringskjedene. På grunn av de alvorlige helse- og miljøegenskapene til bly, er det fastsatt internasjonale reguleringer hvor Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene, og bly er også omfattet av vårt eget nasjonale mål om å stanse bruk og utslipp av en liste prioriterte miljøgifter innen 2020.
Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at det finnes gode, miljøvennlige alternativer til blyhagl. For eksempel Norges Jeger- og Fiskerforbunds ”Testjegerprosjekt” fra 2002-2005 viser at det finnes gode, miljøvennlige alternativer til blyhagl som er fullgode hva gjelder drepeevne sammenlignet med bly. Det ble her testet ulike varianter av ammunisjon med tungsten (Wolfram), stål (jern) og vismut sammenlignet med bly. Alternativene til blyhagl er dyrere enn bly, men merkostnadene forventes likevel ikke å utgjøre en stor andel av totalkostnadene for jakten.
Til grunn for dagens totalforbud mot blyhagl ligger det en helhetlig vurdering av at bruk av blyhagl utgjør et miljøproblem generelt og ikke bare på skytebaner og i våtmarksområder.
I forbindelse med behandling av et representantskapsforslag på Stortinget i våres, ble det lovet at det skulle innhentes supplerende kunnskap om effekter av forbudet utenfor våtmarks-områder og skytebaner, på bakgrunn av mange spørsmål nettopp om dette. Miljødirektoratet er blitt bedt om å innhente slik ytterligere kunnskap, og ha kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund i dette arbeidet. Miljødirektoratets arbeid skal være avsluttet innen 1. juni 2014.
Jeg vil avvente resultatene fra Miljødirektoratet og så ta en ny vurdering av det faglige grunnlaget i denne saken.